วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โครงสร้าง เอกสารประกอบ
ชื่อ ชนิด เอกสารประกอบ ความยาว/เซต* If column type is "enum" or "set", please enter the values using this format: 'a','b','c'…
If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("'") amongst those values, precede it with a backslash (for example '\\xyz' or 'a\'b').
ค่าเริ่มต้น For default values, please enter just a single value, without backslash escaping or quotes, using this format: a การตรวจทาน แอตทริบิวต์ ค่าว่าง Adjust privileges เอกสารประกอบ A_I หมายเหตุ Virtuality Move column Media type Browser display transformation Browser display transformation options ถ้าชนิดของฟิลด์เป็น "enum" หรือ "set" โปรดใส่ค่าตามรูปแบบ: 'a','b','c'…
ถ้าต้องการใส่เครื่องหมาย backslash ("\") หรือ อัญประกาศเดี่ยว ("'") เข้าไปในค่าเหล่านั้น ให้ใส่เครื่องหมาย แบ๊กแสลช นำหน้า (ตัวอย่าง: '\\xyz' or 'a\'b')
Input transformation Input transformation options ถ้าชนิดของฟิลด์เป็น "enum" หรือ "set" โปรดใส่ค่าตามรูปแบบ: 'a','b','c'…
ถ้าต้องการใส่เครื่องหมาย backslash ("\") หรือ อัญประกาศเดี่ยว ("'") เข้าไปในค่าเหล่านั้น ให้ใส่เครื่องหมาย แบ๊กแสลช นำหน้า (ตัวอย่าง: '\\xyz' or 'a\'b')

Pick from Central Columns

Edit ENUM/SET values

Online transactionเอกสารประกอบ