Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Cấu trúc bảng
Các cài đặt cho cấu trúc bảng (danh sách các cột).
Cấu trúc bảng
Tài liệu Có để thao tác với cấu trúc của bảng ẩn hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có nên để ghi chú cột hiển thị trong khi xem cấu trúc bảng Phục hồi lại giá trị mặc định
Phép biến đổi mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị cho danh sách tùy chọn cho các phép biến đổi mặc định. Chúng sẽ bị ghi đè nếu chuyển đổi được điền vào ở trang cấu trúc bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định

events_statements_summary_global_by_event_name

# Tên Kiểu Bảng mã đối chiếu Thuộc tính Null Mặc định Ghi chú Thêm
1 varchar(128) utf8mb4_0900_ai_ci Không Không
2 bigint(20) UNSIGNED Không Không
3 bigint(20) UNSIGNED Không Không
4 bigint(20) UNSIGNED Không Không
5 bigint(20) UNSIGNED Không Không
6 bigint(20) UNSIGNED Không Không
7 bigint(20) UNSIGNED Không Không
8 bigint(20) UNSIGNED Không Không
9 bigint(20) UNSIGNED Không Không
10 bigint(20) UNSIGNED Không Không
11 bigint(20) UNSIGNED Không Không
12 bigint(20) UNSIGNED Không Không
13 bigint(20) UNSIGNED Không Không
14 bigint(20) UNSIGNED Không Không
15 bigint(20) UNSIGNED Không Không
16 bigint(20) UNSIGNED Không Không
17 bigint(20) UNSIGNED Không Không
18 bigint(20) UNSIGNED Không Không
19 bigint(20) UNSIGNED Không Không
20 bigint(20) UNSIGNED Không Không
21 bigint(20) UNSIGNED Không Không
22 bigint(20) UNSIGNED Không Không
23 bigint(20) UNSIGNED Không Không
24 bigint(20) UNSIGNED Không Không
25 bigint(20) UNSIGNED Không Không
Lưu mục đã chọn Lưu mục đã chọn

Phân vùng Tài liệu
Thông tin
Thống kê dòng
Định dạng động
Bảng mã đối chiếu utf8mb4_0900_ai_ci
Hàng 218
Kích thước hàng 0 B
Chỉ số tự động kế tiếp 0
Tạo Th10 30, 2019 lúc 03:09 PM
Cập nhật lần cuối Th2 08, 2023 lúc 05:20 PM
Lần kiểm tra cuối Th2 08, 2023 lúc 05:20 PM