วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
ทำ "คำค้นจากตัวอย่าง" (wildcard: "%")
คอลัมน์ ชนิด การตรวจทาน Operator ค่า
staff_id tinyint(3)
first_name varchar(45) utf8_general_ci
last_name varchar(45) utf8_general_ci
address_id smallint(5) เปิดหาค่านอก เปิดหาค่านอก
picture blob
email varchar(50) utf8_general_ci
store_id tinyint(3)
active tinyint(1)
username varchar(16) utf8_general_ci
password varchar(40) utf8_bin
last_update timestamp
ลำดับการแสดง: