Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Thực hiện một "truy vấn ví dụ" (wildcard: "%")
Cột Kiểu Bảng mã đối chiếu Toán tử Giá trị
Host char(60) utf8_bin
Db char(64) utf8_bin
User char(80) utf8_bin
Select_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Insert_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Update_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Delete_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Drop_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Grant_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
References_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Index_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Alter_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_tmp_table_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Lock_tables_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_view_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Show_view_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Create_routine_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Alter_routine_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Execute_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Event_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Trigger_priv enum('N', 'Y') utf8_general_ci
Thứ tự hiển thị: