วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
ทำ "คำค้นจากตัวอย่าง" (wildcard: "%")
คอลัมน์ ชนิด การตรวจทาน Operator ค่า
name varchar(20) latin1_swedish_ci
owner varchar(20) latin1_swedish_ci
species varchar(20) latin1_swedish_ci
sex char(1) latin1_swedish_ci
birth date
death date
ลำดับการแสดง: