Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Thực hiện một "truy vấn ví dụ" (wildcard: "%")
Cột Kiểu Bảng mã đối chiếu Toán tử Giá trị
POOL_ID bigint(21)
LRU_POSITION bigint(21)
SPACE bigint(21)
PAGE_NUMBER bigint(21)
PAGE_TYPE varchar(64) utf8_general_ci
FLUSH_TYPE bigint(21)
FIX_COUNT bigint(21)
IS_HASHED varchar(3) utf8_general_ci
NEWEST_MODIFICATION bigint(21)
OLDEST_MODIFICATION bigint(21)
ACCESS_TIME bigint(21)
TABLE_NAME varchar(1024) utf8_general_ci
INDEX_NAME varchar(1024) utf8_general_ci
NUMBER_RECORDS bigint(21)
DATA_SIZE bigint(21)
COMPRESSED_SIZE bigint(21)
COMPRESSED varchar(3) utf8_general_ci
IO_FIX varchar(64) utf8_general_ci
IS_OLD varchar(3) utf8_general_ci
FREE_PAGE_CLOCK bigint(21)
Thứ tự hiển thị: