Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Các ràng buộc khóa ngoại
Hành động Thuộc tính ràng buộc Cột Creating a foreign key over a non-indexed column would automatically create an index on it. Alternatively, you can define an index below, before creating the foreign key. Ràng buộc khóa ngoại (INNODB)
Cơ sở dữ liệu Bảng Cột
ON DELETE ON UPDATE
+ Thêm cột
+ Thêm ràng buộc
Internal relationships Tài liệu
Cột Quan hệ nội tại Quan hệ nội tại là không cần thiết khi một quan hệ KHÓA NGOẠI đã sẵn có.
language_id
name
last_update