Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Chế độ duyệt
Chế độ duyệt tùy ý.
Chế độ duyệt
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Một người dùng có nên hiển thị một nút "hiện tất (các dòng)" hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số dòng được hiển thị khi duyệt một tập kết quả. Nếu tập kết quả chứa nhiều hơn một dòng, liên kết "Kế trước" và "Kế tiếp" sẽ được hiển thị. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu SMART - vd thứ tự giảm dần cho cột kiểu TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, tăng dần cho các kiểu còn lại. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng dòng mà nó được con trỏ chuột chỉ đến. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng các dòng đã chọn. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Lặp lại đầu đề mỗi X ô, 0 để tắt tính năng này. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số lượng tối đa các ký tự hiển thị trong cột không-phải-số trong bộ trình bày duyệt. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có các liên kết Sửa, Chép và Xóa. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có hiển thị các liên kết hàng ngay cả trong trường hợp thiếu vắng khóa duy nhất. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Thứ tự sắp xếp mặc định cho bảng với một khóa chính. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Khi duyệt các bảng, việc sắp xếp của từng bảng được ghi nhớ. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Cho các tùy chọn hiển thị Phục hồi lại giá trị mặc định
SELECT * FROM `customer`
Toàn văn customer_id store_id first_name last_name email address_id active create_date last_update
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 1
1 1 MARY SMITH MARY.SMITH@sakilacustomer.org 5 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 2
2 1 PATRICIA JOHNSON PATRICIA.JOHNSON@sakilacustomer.org 6 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 3
3 1 LINDA WILLIAMS LINDA.WILLIAMS@sakilacustomer.org 7 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 4
4 2 BARBARA JONES BARBARA.JONES@sakilacustomer.org 8 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 5
5 1 ELIZABETH BROWN ELIZABETH.BROWN@sakilacustomer.org 9 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 6
6 2 JENNIFER DAVIS JENNIFER.DAVIS@sakilacustomer.org 10 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 7
7 1 MARIA MILLER MARIA.MILLER@sakilacustomer.org 11 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 8
8 2 SUSAN WILSON SUSAN.WILSON@sakilacustomer.org 12 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 9
9 2 MARGARET MOORE MARGARET.MOORE@sakilacustomer.org 13 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 10
10 1 DOROTHY TAYLOR DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org 14 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 11
11 2 LISA ANDERSON LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org 15 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 12
12 1 NANCY THOMAS NANCY.THOMAS@sakilacustomer.org 16 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 13
13 2 KAREN JACKSON KAREN.JACKSON@sakilacustomer.org 17 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 14
14 2 BETTY WHITE BETTY.WHITE@sakilacustomer.org 18 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 15
15 1 HELEN HARRIS HELEN.HARRIS@sakilacustomer.org 19 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 16
16 2 SANDRA MARTIN SANDRA.MARTIN@sakilacustomer.org 20 0 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 17
17 1 DONNA THOMPSON DONNA.THOMPSON@sakilacustomer.org 21 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 18
18 2 CAROL GARCIA CAROL.GARCIA@sakilacustomer.org 22 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 19
19 1 RUTH MARTINEZ RUTH.MARTINEZ@sakilacustomer.org 23 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 20
20 2 SHARON ROBINSON SHARON.ROBINSON@sakilacustomer.org 24 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 21
21 1 MICHELLE CLARK MICHELLE.CLARK@sakilacustomer.org 25 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 22
22 1 LAURA RODRIGUEZ LAURA.RODRIGUEZ@sakilacustomer.org 26 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 23
23 2 SARAH LEWIS SARAH.LEWIS@sakilacustomer.org 27 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 24
24 2 KIMBERLY LEE KIMBERLY.LEE@sakilacustomer.org 28 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM customer WHERE `customer`.`customer_id` = 25
25 1 DEBORAH WALKER DEBORAH.WALKER@sakilacustomer.org 29 1 2006-02-14 22:04:36 2006-02-15 04:57:20
Lưu mục đã chọn Lưu mục đã chọn
Kết quả truy vấn các thao tác
Đánh dấu truy vấn SQL này Đánh dấu truy vấn SQL này