Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng Thời gian cần
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Chế độ duyệt
Chế độ duyệt tùy ý.
Chế độ duyệt
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Một người dùng có nên hiển thị một nút "hiện tất (các dòng)" hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số dòng được hiển thị khi duyệt một tập kết quả. Nếu tập kết quả chứa nhiều hơn một dòng, liên kết "Kế trước" và "Kế tiếp" sẽ được hiển thị. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu SMART - vd thứ tự giảm dần cho cột kiểu TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, tăng dần cho các kiểu còn lại. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng dòng mà nó được con trỏ chuột chỉ đến. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng các dòng đã chọn. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Lặp lại đầu đề mỗi X ô, 0 để tắt tính năng này. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số lượng tối đa các ký tự hiển thị trong cột không-phải-số trong bộ trình bày duyệt. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có các liên kết Sửa, Chép và Xóa. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có hiển thị các liên kết hàng ngay cả trong trường hợp thiếu vắng khóa duy nhất. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Thứ tự sắp xếp mặc định cho bảng với một khóa chính. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Khi duyệt các bảng, việc sắp xếp của từng bảng được ghi nhớ. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Cho các tùy chọn hiển thị Phục hồi lại giá trị mặc định
SELECT * FROM `user`
Toàn văn Host User Select_priv Insert_priv Update_priv Delete_priv Create_priv Drop_priv Reload_priv Shutdown_priv Process_priv File_priv Grant_priv References_priv Index_priv Alter_priv Show_db_priv Super_priv Create_tmp_table_priv Lock_tables_priv Execute_priv Repl_slave_priv Repl_client_priv Create_view_priv Show_view_priv Create_routine_priv Alter_routine_priv Create_user_priv Event_priv Trigger_priv Create_tablespace_priv ssl_type ssl_cipher x509_issuer x509_subject max_questions max_updates max_connections max_user_connections plugin authentication_string password_expired password_last_changed password_lifetime account_locked Create_role_priv Drop_role_priv Password_reuse_history Password_reuse_time Password_require_current User_attributes
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = '192.168.30.%' AND `user`.`User` = 'pma'
192.168.30.% pma N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 mysql_native_password *AADB89769FF364D8537700AE065872FDA6E980F3 N 2019-10-30 15:15:48 NULL N N N NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = '192.168.30.%' AND `user`.`User` = 'root'
192.168.30.% root Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0 0 0 0 mysql_native_password N 2019-10-30 15:15:48 NULL N Y Y NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = 'localhost' AND `user`.`User` = 'kevinmoreno'
localhost kevinmoreno Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0 0 0 0 mysql_native_password *4CA513E7D05B1F58E023D396C5432711DD72DA93 N 2019-12-02 18:10:41 NULL N Y Y NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = 'localhost' AND `user`.`User` = 'mysql.infoschema'
localhost mysql.infoschema Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 caching_sha2_password $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDT... N 2019-10-30 15:09:30 NULL Y N N NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = 'localhost' AND `user`.`User` = 'mysql.session'
localhost mysql.session N N N N N N N Y N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 caching_sha2_password $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDT... N 2019-10-30 15:09:30 NULL Y N N NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = 'localhost' AND `user`.`User` = 'mysql.sys'
localhost mysql.sys N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 caching_sha2_password $A$005$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSALTANDPASSWORDT... N 2019-10-30 15:09:30 NULL Y N N NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = 'localhost' AND `user`.`User` = 'njokiadm'
localhost njokiadm N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 mysql_native_password *77CFF4A43A922478EE2D0601F38FF627B3F0A30C N 2019-12-02 18:41:27 NULL N N N NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = 'localhost' AND `user`.`User` = 'root'
localhost root Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0 0 0 0 auth_socket N 2019-10-30 15:09:29 NULL N Y Y NULL NULL NULL NULL
Sửa Sửa Chép Chép Xóa bỏ Xóa bỏ
DELETE FROM user WHERE `user`.`Host` = 'localhost' AND `user`.`User` = 'students2020admin'
localhost students2020admin N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 mysql_native_password *FF80A76950918AA854D77D0488A023B3565D05BA N 2019-12-02 18:34:43 NULL N N N NULL NULL NULL NULL
Lưu mục đã chọn Lưu mục đã chọn
Kết quả truy vấn các thao tác