Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
  Những người dùng có quyền truy cập vào "sakila_phpmyadmin.address"
Tài khoản Tên máy Kiểu Đặc quyền Quyền cấp Hành động
Bất kỳ % toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
Roxanne % toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
Roxannneee % toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
debian-sys-maint localhost toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
root 127.0.0.1 toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
root 192.168.30.% toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
root ::1 toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
root demo-mariadb toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
root localhost toàn cục ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
Lưu mục đã chọn Lưu mục đã chọn