ניתן להשליך קבצים לכאן

SQL upload ( 0 ) x -

הגדרות תלויות עמוד Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
ניפוי שגיאות SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
שאילתות קבוצתיות
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Bookmarks
רענון
הוספה
אין סימניות
Add bookmark
אפשרויות
Set default
Collapse Expand Requery עריכה Explain Profiling Bookmark Query failed מסד נתונים: Queried time:
שינוי סדר הטבלה לפי
(singly)
Move table to (database.table)
.
אפשרויות טבלה
Copy table to (database.table)
.