วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

นำเข้า Importing into the table "uk"

นำเข้าค่าเริ่มต้น
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้นการนำเข้าทั่วไป
นำเข้าค่าเริ่มต้น
Default format; be aware that this list depends on location (database, table) and only SQL is always available. คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
Allow interrupt of import in case script detects it is close to time limit. This might be a good way to import large files, however it can break transactions. คืนค่าเดิม
Number of queries to skip from start. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Uncheck the checkbox to disable drag and drop import คืนค่าเดิม
SQL
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
SQL
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
CSV
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
CSV
CSV
Update data when duplicate keys found on import คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
CSV using LOAD DATA
Update data when duplicate keys found on import คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
OpenDocument
ปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้น
OpenDocument
OpenDocument Spreadsheet
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
คืนค่าเดิม
ajax clock
File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in .[format].[compression]. Example: .sql.zip

You may also drag and drop a file on any page.

Partial import:
This might be a good way to import large files, however it can break transactions.
Other options
รูปแบบ
ตัวเลือกรูปแบบเฉพาะ:

CSV

CSV using LOAD DATA

ESRI Shape File

This format has no options

MediaWiki Table

This format has no options

OpenDocument Spreadsheet

SQL

XML

This format has no options