Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Xuất Xuất các hàng từ bảng "address"

Các mặc định xuất
Cá nhân hóa các tùy chọn xuất mặc định.
Các mặc định xuất
Phục hồi lại giá trị mặc định
Nhanh
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Tự chọn
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
SQL
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
SQL
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Cấu trúc
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Dữ liệu
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
CodeGen
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
CodeGen
Phục hồi lại giá trị mặc định
CSV
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
CSV
CSV
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
CSV dành cho MS Excel
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
LaTeX
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
LaTeX
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Cấu trúc
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Dữ liệu
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Microsoft Office
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
Microsoft Office
Kiểu Word 2000 của Microsoft™
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
OpenDocument
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
OpenDocument
Bảng tính OpenDocument
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Văn bản OpenDocument
Phục hồi lại giá trị mặc định
Cấu trúc
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Dữ liệu
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Chép đoạn
Tùy chỉnh các tùy chọn mặc định
Chép đoạn
Phục hồi lại giá trị mặc định
Dữ liệu
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Xuất các mẫu:
Mẫu mới:
Các mẫu sẵn có:
Phương thức xuất:
Định dạng:
Hàng:
Xuất:
  • The size is measured in MiB.
Tùy chọn đặc-tả-định-dạng:

CodeGen

CSV

CSV for MS Excel

JSON

LaTeX

Đổ bảng
Tùy chọn tạo tập tin:
Hiển thị hộp thoại tùy chọn

MediaWiki Table

Đổ bảng

Microsoft Word 2000

Đổ bảng
Hiển thị hộp thoại tùy chọn

OpenDocument Spreadsheet

OpenDocument Text

Đổ bảng
Tùy chọn tạo tập tin:
Hiển thị hộp thoại tùy chọn

PHP array

Định dạng này không có tùy-chọn

SQL

Tùy chọn tạo tập tin:
  • Thêm các câu lệnh:
Tùy chọn tạo tập tin:
  • Cú pháp khi sử dụng chèn thêm dữ liệu:

Texy! text

Đổ bảng
Hiển thị hộp thoại tùy chọn

XML

Object creation options (all are recommended)
Hiển thị hộp thoại tùy chọn

YAML

Định dạng này không có tùy-chọn