Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Chế độ sửa
Cá nhân hóa chế độ chỉnh sửa
Chế độ sửa
Tài liệu Không cho phép sửa các cột BLOB và BINARY. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị các trường hàm trong chế độ sửa/chèn. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Định nghĩa xem các trường kiểu có nên được hiển thị vào lúc ban đầu trong chế độ sửa/chèn hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Bao nhiêu dòng có thể chèn vào cùng một lúc Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Thứ tự cho các mục trong hộp xổ xuống khóa-ngoại; content là dữ liệu tham chiếu, id là giá trị khóa. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Một hộp chọn đổ xuống sẽ được dùng nếu ít hơn các mục hiện diện. Phục hồi lại giá trị mặc định
Trường Text
Tùy chỉnh các trường nhập vào kiểu text
Trường Text
Tài liệu Định nghĩa xem kiểu của điều khiển sửa chữa nào sẽ được dùng cho các cột CHAR và VARCHAR; input - cho phép giới hạn chiều dài đầu vào, textarea - cho phép dòng mới trong cột. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Định nghĩa cỡ tối thiểu cho các trường nhập liệu cho các cột CHAR và VARCHAR. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Định nghĩa cỡ tối đa cho các trường nhập liệu cho các cột CHAR và VARCHAR. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số cột cho vùng văn bản CHAR/VARCHAR. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số dòng cho vùng văn bản CHAR/VARCHAR. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Kích thước văn bản (cột) trong chế độ chỉnh sửa, giá trị này sẽ được nhấn mạnh cho các vùng văn bản truy vấn SQL (* 2). Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Kích thước văn bản (dòng) trong chế độ chỉnh sửa, giá trị này sẽ được nhấn mạnh cho các vùng văn bản truy vấn SQL (*2). Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Làm cho cỡ của vùng văn bản cho cột LONGTEXT lớn gấp đôi Phục hồi lại giá trị mặc định
Cột Kiểu Hàm Null Giá trị
Nombre varchar(20)
Direccion varchar(25)
Telefono bigint(10)


Cột Kiểu Hàm Null Giá trị
Nombre varchar(20)
Direccion varchar(25)
Telefono bigint(10)

và sau đó
Dùng phím TAB để di chuyển từ giá trị này sang giá trị khác và CTRL+phím mũi tên để di chuyển ở chỗ khác.

Tiếp tục chèn với hàng