วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดแก้ไข
ปรับแต่งโหมดแก้ไข
โหมดแก้ไข
เอกสารประกอบ Disallow BLOB and BINARY columns from editing. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Display the function fields in edit/insert mode. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Defines whether or not type fields should be initially displayed in edit/insert mode. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ How many rows can be inserted at one time. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Sort order for items in a foreign-key dropdown box; content is the referenced data, id is the key value. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ A dropdown will be used if fewer items are present. คืนค่าเดิม
ฟิลด์ข้อความ
Customize text input fields.
ฟิลด์ข้อความ
เอกสารประกอบ กำหนดประเภทของการควบคุมการแก้ไขที่ควรใช้สำหรับคอลัมน์ CHAR และ VARCHAR input - อนุญาตการจำกัดความยาวของข้อความ textarea - อนุญาตการขึ้นบรรทัดใหม่ในคอลัมน์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ กำหนดขนาดต่ำสุดสำหรับฟิลด์อินพุตที่สร้างขึ้นสำหรับคอลัมน์ CHAR และ VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ กำหนดขนาดสูงสุดสำหรับฟิลด์อินพุตที่สร้างขึ้นสำหรับคอลัมน์ CHAR และ VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ จำนวนของคอลัมน์สำหรับพื่นที่ข้อความ CHAR / VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ จำนวนแถวของพื้นที่ข้อความ CHAR / VARCHAR คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Textarea size (columns) in edit mode, this value will be emphasized for SQL query textareas (*2). คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Textarea size (rows) in edit mode, this value will be emphasized for SQL query textareas (*2). คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Double size of textarea for LONGTEXT columns. คืนค่าเดิม
คอลัมน์ ชนิด ฟังก์ชั่น ค่าว่าง ค่า
Nombre varchar(20)
Direccion varchar(25)
Telefono bigint(10)


คอลัมน์ ชนิด ฟังก์ชั่น ค่าว่าง ค่า
Nombre varchar(20)
Direccion varchar(25)
Telefono bigint(10)

and then
Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere.

Continue insertion with rows