Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Chế độ duyệt
Chế độ duyệt tùy ý.
Chế độ duyệt
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Một người dùng có nên hiển thị một nút "hiện tất (các dòng)" hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số dòng được hiển thị khi duyệt một tập kết quả. Nếu tập kết quả chứa nhiều hơn một dòng, liên kết "Kế trước" và "Kế tiếp" sẽ được hiển thị. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu SMART - vd thứ tự giảm dần cho cột kiểu TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, tăng dần cho các kiểu còn lại. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng dòng mà nó được con trỏ chuột chỉ đến. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng các dòng đã chọn. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Lặp lại đầu đề mỗi X ô, 0 để tắt tính năng này. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số lượng tối đa các ký tự hiển thị trong cột không-phải-số trong bộ trình bày duyệt. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có các liên kết Sửa, Chép và Xóa. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có hiển thị các liên kết hàng ngay cả trong trường hợp thiếu vắng khóa duy nhất. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Thứ tự sắp xếp mặc định cho bảng với một khóa chính. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Khi duyệt các bảng, việc sắp xếp của từng bảng được ghi nhớ. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Cho các tùy chọn hiển thị Phục hồi lại giá trị mặc định
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 7 SYSTEM 1 0 NO 9993638 0 7983 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 1 0 3 SYSTEM 0 0 NO 0 0 7983 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 2 0 2 INODE 1 0 NO 9992987 0 7983 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 3 0 4 IBUF_INDEX 0 0 NO 0 0 7984 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 4 0 11 INDEX 1 0 NO 10000781 0 7984 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 82 5848 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 5 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 7984 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 6 0 5 TRX_SYSTEM 0 0 NO 0 0 7984 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 7 0 6 SYSTEM 1 0 NO 10035463 0 7985 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 8 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 10035463 0 7985 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 9 0 469 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 7985 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 10 0 45 SYSTEM 1 0 NO 10035502 0 7985 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 11 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 10035502 0 7986 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 12 0 513 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 7986 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 13 0 46 SYSTEM 1 0 NO 10035541 0 7986 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 14 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 10035541 0 7986 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 15 0 470 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 7987 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 16 0 47 SYSTEM 1 0 NO 10035580 0 7987 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 17 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 10035580 0 7987 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 18 0 514 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 7987 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 19 0 48 SYSTEM 1 0 NO 10035619 0 7988 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 20 0 560 UNDO_LOG 1 0 NO 10035619 0 7988 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 21 0 471 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 7988 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 22 0 49 SYSTEM 1 0 NO 10035658 0 7988 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 23 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 10035658 0 7988 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 24 0 515 UNDO_LOG 0 0 NO 0 0 7989 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
Kết quả truy vấn các thao tác
Đánh dấu truy vấn SQL này Đánh dấu truy vấn SQL này