วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โหมดเรียกดู
ปรับแต่งโหมดเรียกดู
โหมดเรียกดู
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Use only icons, only text or both. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่ถูกชี้โดยเคอร์เซอร์ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ ไฮไลท์แถวที่เลือก คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ These are Edit, Copy and Delete links. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Whether to show row links even in the absence of a unique key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Default sort order for tables with a primary key. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ When browsing tables, the sorting of each table is remembered. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ For display Options คืนค่าเดิม
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS`
แก้ไขแบบอินไลน์ ] [ แก้ไข ] [ อธิบาย SQL ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
CHARACTER_SET_NAME DEFAULT_COLLATE_NAME DESCRIPTION MAXLEN
big5 big5_chinese_ci Big5 Traditional Chinese 2
dec8 dec8_swedish_ci DEC West European 1
cp850 cp850_general_ci DOS West European 1
hp8 hp8_english_ci HP West European 1
koi8r koi8r_general_ci KOI8-R Relcom Russian 1
latin1 latin1_swedish_ci cp1252 West European 1
latin2 latin2_general_ci ISO 8859-2 Central European 1
swe7 swe7_swedish_ci 7bit Swedish 1
ascii ascii_general_ci US ASCII 1
ujis ujis_japanese_ci EUC-JP Japanese 3
sjis sjis_japanese_ci Shift-JIS Japanese 2
hebrew hebrew_general_ci ISO 8859-8 Hebrew 1
tis620 tis620_thai_ci TIS620 Thai 1
euckr euckr_korean_ci EUC-KR Korean 2
koi8u koi8u_general_ci KOI8-U Ukrainian 1
gb2312 gb2312_chinese_ci GB2312 Simplified Chinese 2
greek greek_general_ci ISO 8859-7 Greek 1
cp1250 cp1250_general_ci Windows Central European 1
gbk gbk_chinese_ci GBK Simplified Chinese 2
latin5 latin5_turkish_ci ISO 8859-9 Turkish 1
armscii8 armscii8_general_ci ARMSCII-8 Armenian 1
utf8 utf8_general_ci UTF-8 Unicode 3
ucs2 ucs2_general_ci UCS-2 Unicode 2
cp866 cp866_general_ci DOS Russian 1
keybcs2 keybcs2_general_ci DOS Kamenicky Czech-Slovak 1
การดำเนินงานผลแบบสอบถาม
จดคำค้นนี้ไว้ จดคำค้นนี้ไว้