Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Chế độ duyệt
Chế độ duyệt tùy ý.
Chế độ duyệt
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Dùng biểu tượng, chỉ có chữ hay cả hai Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Một người dùng có nên hiển thị một nút "hiện tất (các dòng)" hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số dòng được hiển thị khi duyệt một tập kết quả. Nếu tập kết quả chứa nhiều hơn một dòng, liên kết "Kế trước" và "Kế tiếp" sẽ được hiển thị. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu SMART - vd thứ tự giảm dần cho cột kiểu TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, tăng dần cho các kiểu còn lại. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng dòng mà nó được con trỏ chuột chỉ đến. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tô sáng các dòng đã chọn. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Lặp lại đầu đề mỗi X ô, 0 để tắt tính năng này. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số lượng tối đa các ký tự hiển thị trong cột không-phải-số trong bộ trình bày duyệt. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có các liên kết Sửa, Chép và Xóa. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có hiển thị các liên kết hàng ngay cả trong trường hợp thiếu vắng khóa duy nhất. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Thứ tự sắp xếp mặc định cho bảng với một khóa chính. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Khi duyệt các bảng, việc sắp xếp của từng bảng được ghi nhớ. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Cho các tùy chọn hiển thị Phục hồi lại giá trị mặc định
SELECT * FROM `ALL_PLUGINS`
PLUGIN_NAME PLUGIN_VERSION PLUGIN_STATUS PLUGIN_TYPE PLUGIN_TYPE_VERSION PLUGIN_LIBRARY PLUGIN_LIBRARY_VERSION PLUGIN_AUTHOR PLUGIN_DESCRIPTION PLUGIN_LICENSE LOAD_OPTION PLUGIN_MATURITY PLUGIN_AUTH_VERSION
binlog 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB This is a pseudo storage engine to represent the b... GPL FORCE Stable 1.0
mysql_native_password 1.0 ACTIVE AUTHENTICATION 2.2 NULL NULL R.J.Silk, Sergei Golubchik Native MySQL authentication GPL FORCE Stable 1.0
mysql_old_password 1.0 ACTIVE AUTHENTICATION 2.2 NULL NULL R.J.Silk, Sergei Golubchik Old MySQL-4.0 authentication GPL FORCE Stable 1.0
wsrep 1.0 ACTIVE REPLICATION 2.0 NULL NULL Codership Oy Wsrep replication plugin GPL FORCE Stable 1.0
CSV 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL Brian Aker, MySQL AB Stores tables as CSV files GPL FORCE Stable 1.0
MEMORY 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB Hash based, stored in memory, useful for temporary... GPL FORCE Stable 1.0
Aria 1.5 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MariaDB Corporation Ab Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for i... GPL FORCE Stable 1.5
MyISAM 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB Non-transactional engine with good performance and... GPL FORCE Stable 1.0
MRG_MyISAM 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL MySQL AB Collection of identical MyISAM tables GPL FORCE Stable 1.0
CLIENT_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik Client Statistics GPL FORCE Stable 2.0
INDEX_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik Index Statistics GPL FORCE Stable 2.0
TABLE_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik Table Statistics GPL FORCE Stable 2.0
USER_STATISTICS 2.0 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Percona and Sergei Golubchik User Statistics GPL FORCE Stable 2.0
SQL_SEQUENCE 1.0 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL jianwei.zhao @ Aliyun & Monty @ MariaDB corp Sequence Storage Engine for CREATE SEQUENCE GPL FORCE Stable 1.0
InnoDB 10.4 ACTIVE STORAGE ENGINE 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Supports transactions, row-level locking, foreign ... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_TRX 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB transactions GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_LOCKS 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB conflicting locks GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_LOCK_WAITS 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB which lock is blocking which GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP_RESET 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression; reset cumul... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMPMEM 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compressed buffer pool GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMPMEM_RESET 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; ... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP_PER_INDEX 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression (per index) GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation Statistics for the InnoDB compression (per index);... GPL ON Stable 10.4.8
INNODB_BUFFER_PAGE 10.4 ACTIVE INFORMATION SCHEMA 100408.0 NULL NULL Oracle Corporation InnoDB Buffer Page Information GPL ON Stable 10.4.8
Kết quả truy vấn các thao tác
Đánh dấu truy vấn SQL này Đánh dấu truy vấn SQL này