วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

ตัวแปรของเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่า เอกสารประกอบ

บันทึก บันทึก ยกเลิก ยกเลิก เอกสารประกอบ
ตัวกรอง
กระทำการ ตัวแปร ค่า
แก้ไข แก้ไข alter algorithm DEFAULT
แก้ไข แก้ไข analyze sample percentage 100
แก้ไข แก้ไข aria block size 8,​192
แก้ไข แก้ไข aria checkpoint interval 30
แก้ไข แก้ไข aria checkpoint log activity 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข aria encrypt tables OFF
แก้ไข แก้ไข aria force start after recovery failures 0
แก้ไข แก้ไข aria group commit none
แก้ไข แก้ไข aria group commit interval 0
แก้ไข แก้ไข aria log file size 1,​073,​741,​824
แก้ไข แก้ไข aria log purge type immediate
แก้ไข แก้ไข aria max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
แก้ไข แก้ไข aria page checksum ON
แก้ไข แก้ไข aria pagecache age threshold 300
แก้ไข แก้ไข aria pagecache buffer size 134,​217,​728
แก้ไข แก้ไข aria pagecache division limit 100
แก้ไข แก้ไข aria pagecache file hash size 512
แก้ไข แก้ไข aria recover options BACKUP,​QUICK
แก้ไข แก้ไข aria repair threads 1
แก้ไข แก้ไข aria sort buffer size 268,​434,​432
แก้ไข แก้ไข aria stats method nulls_unequal
แก้ไข แก้ไข aria sync log dir NEWFILE
แก้ไข แก้ไข aria used for temp tables ON
แก้ไข แก้ไข auto increment increment 1
แก้ไข แก้ไข auto increment offset 1
แก้ไข แก้ไข autocommit ON
แก้ไข แก้ไข automatic sp privileges ON
แก้ไข แก้ไข back log 70
แก้ไข แก้ไข basedir /usr
แก้ไข แก้ไข big tables OFF
แก้ไข แก้ไข bind address 192.168.30.22
แก้ไข แก้ไข binlog annotate row events ON
แก้ไข แก้ไข binlog cache size 32,​768
แก้ไข แก้ไข binlog checksum CRC32
แก้ไข แก้ไข binlog commit wait count 0
แก้ไข แก้ไข binlog commit wait usec 100,​000
แก้ไข แก้ไข binlog direct non transactional updates OFF
แก้ไข แก้ไข binlog file cache size 16,​384
แก้ไข แก้ไข binlog format MIXED
แก้ไข แก้ไข binlog optimize thread scheduling ON
แก้ไข แก้ไข binlog row image FULL
แก้ไข แก้ไข binlog stmt cache size 32,​768
แก้ไข แก้ไข bulk insert buffer size 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข character set client utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set connection utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set database utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set filesystem binary
แก้ไข แก้ไข character set results utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set server utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set system utf8
แก้ไข แก้ไข character sets dir /usr/share/mysql/charsets/
แก้ไข แก้ไข check constraint checks ON
แก้ไข แก้ไข collation connection utf8mb4_general_ci
collation connection (ค่าเซสชั่น) utf8mb4_unicode_ci
แก้ไข แก้ไข collation database utf8mb4_general_ci
แก้ไข แก้ไข collation server utf8mb4_general_ci
แก้ไข แก้ไข column compression threshold 100
แก้ไข แก้ไข column compression zlib level 6
แก้ไข แก้ไข column compression zlib strategy DEFAULT_STRATEGY
แก้ไข แก้ไข column compression zlib wrap OFF
แก้ไข แก้ไข completion type NO_CHAIN
แก้ไข แก้ไข concurrent insert ALWAYS
แก้ไข แก้ไข connect timeout 5
แก้ไข แก้ไข core file OFF
แก้ไข แก้ไข datadir /var/lib/mysql/
แก้ไข แก้ไข date format %Y-%m-%d
แก้ไข แก้ไข datetime format %Y-%m-%d %H:%i:%s
แก้ไข แก้ไข deadlock search depth long 15
แก้ไข แก้ไข deadlock search depth short 4
แก้ไข แก้ไข deadlock timeout long 50,​000,​000
แก้ไข แก้ไข deadlock timeout short 10,​000
แก้ไข แก้ไข debug no thread alarm OFF
แก้ไข แก้ไข default password lifetime 0
แก้ไข แก้ไข default regex flags
แก้ไข แก้ไข default storage engine InnoDB
แก้ไข แก้ไข default tmp storage engine
แก้ไข แก้ไข default week format 0
แก้ไข แก้ไข delay key write ON
แก้ไข แก้ไข delayed insert limit 100
แก้ไข แก้ไข delayed insert timeout 300
แก้ไข แก้ไข delayed queue size 1,​000
แก้ไข แก้ไข disconnect on expired password OFF
แก้ไข แก้ไข div precision increment 4
แก้ไข แก้ไข encrypt binlog OFF
แก้ไข แก้ไข encrypt tmp disk tables OFF
แก้ไข แก้ไข encrypt tmp files OFF
แก้ไข แก้ไข enforce storage engine
แก้ไข แก้ไข eq range index dive limit 200
แก้ไข แก้ไข event scheduler OFF
แก้ไข แก้ไข expensive subquery limit 100
แก้ไข แก้ไข expire logs days 10
แก้ไข แก้ไข explicit defaults for timestamp OFF
แก้ไข แก้ไข extra max connections 1
แก้ไข แก้ไข extra port 0
แก้ไข แก้ไข flush OFF
แก้ไข แก้ไข flush time 0
แก้ไข แก้ไข foreign key checks ON
แก้ไข แก้ไข ft boolean syntax + -><()~*:""&|
แก้ไข แก้ไข ft max word len 84
แก้ไข แก้ไข ft min word len 4
แก้ไข แก้ไข ft query expansion limit 20
แก้ไข แก้ไข ft stopword file (built-in)
แก้ไข แก้ไข general log OFF
แก้ไข แก้ไข general log file demo-mariadb.log
แก้ไข แก้ไข group concat max len 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข gtid binlog pos 0-1-12673
แก้ไข แก้ไข gtid binlog state 0-1-12673
แก้ไข แก้ไข gtid cleanup batch size 64
แก้ไข แก้ไข gtid current pos 0-1-12673
แก้ไข แก้ไข gtid domain id 0
แก้ไข แก้ไข gtid ignore duplicates OFF
แก้ไข แก้ไข gtid pos auto engines
แก้ไข แก้ไข gtid slave pos
แก้ไข แก้ไข gtid strict mode OFF
แก้ไข แก้ไข have compress YES
แก้ไข แก้ไข have crypt YES
แก้ไข แก้ไข have dynamic loading YES
แก้ไข แก้ไข have geometry YES
แก้ไข แก้ไข have openssl YES
แก้ไข แก้ไข have profiling YES
แก้ไข แก้ไข have query cache YES
แก้ไข แก้ไข have rtree keys YES
แก้ไข แก้ไข have ssl DISABLED
แก้ไข แก้ไข have symlink YES
แก้ไข แก้ไข histogram size 254
แก้ไข แก้ไข histogram type DOUBLE_PREC_HB
แก้ไข แก้ไข host cache size 228
แก้ไข แก้ไข hostname demo-mariadb
แก้ไข แก้ไข idle readonly transaction timeout 0
แก้ไข แก้ไข idle transaction timeout 0
แก้ไข แก้ไข idle write transaction timeout 0
แก้ไข แก้ไข ignore builtin innodb OFF
แก้ไข แก้ไข ignore db dirs
แก้ไข แก้ไข in predicate conversion threshold 1,​000
แก้ไข แก้ไข init connect
แก้ไข แก้ไข init file
แก้ไข แก้ไข init slave
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive flushing ON
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive flushing lwm 10
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive hash index ON
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive hash index parts 8
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive max sleep delay 150,​000
แก้ไข แก้ไข innodb autoextend increment 64
แก้ไข แก้ไข innodb autoinc lock mode 1
แก้ไข แก้ไข innodb background scrub data check interval 3,​600
แก้ไข แก้ไข innodb background scrub data compressed OFF
แก้ไข แก้ไข innodb background scrub data interval 604,​800
แก้ไข แก้ไข innodb background scrub data uncompressed OFF
แก้ไข แก้ไข innodb buf dump status frequency 0
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool chunk size 134,​217,​728
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool dump at shutdown ON
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool dump now OFF
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool dump pct 25
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool instances 1
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool load abort OFF
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool load at startup ON
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool load now OFF
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool size 268,​435,​456
แก้ไข แก้ไข innodb change buffer max size 25
แก้ไข แก้ไข innodb change buffering all
แก้ไข แก้ไข innodb checksum algorithm crc32
แก้ไข แก้ไข innodb checksums ON
แก้ไข แก้ไข innodb cmp per index enabled OFF
แก้ไข แก้ไข innodb commit concurrency 0
แก้ไข แก้ไข innodb compression algorithm zlib
แก้ไข แก้ไข innodb compression default OFF
แก้ไข แก้ไข innodb compression failure threshold pct 5
แก้ไข แก้ไข innodb compression level 6
แก้ไข แก้ไข innodb compression pad pct max 50
แก้ไข แก้ไข innodb concurrency tickets 5,​000
แก้ไข แก้ไข innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
แก้ไข แก้ไข innodb data home dir
แก้ไข แก้ไข innodb deadlock detect ON
แก้ไข แก้ไข innodb default encryption key id 1
แก้ไข แก้ไข innodb default row format dynamic
แก้ไข แก้ไข innodb defragment OFF
แก้ไข แก้ไข innodb defragment fill factor 1
แก้ไข แก้ไข innodb defragment fill factor n recs 20
แก้ไข แก้ไข innodb defragment frequency 40
แก้ไข แก้ไข innodb defragment n pages 7
แก้ไข แก้ไข innodb defragment stats accuracy 0
แก้ไข แก้ไข innodb disable sort file cache OFF
แก้ไข แก้ไข innodb disallow writes OFF
แก้ไข แก้ไข innodb doublewrite ON
แก้ไข แก้ไข innodb encrypt log OFF
แก้ไข แก้ไข innodb encrypt tables OFF
แก้ไข แก้ไข innodb encrypt temporary tables OFF
แก้ไข แก้ไข innodb encryption rotate key age 1
แก้ไข แก้ไข innodb encryption rotation iops 100
แก้ไข แก้ไข innodb encryption threads 0
แก้ไข แก้ไข innodb fast shutdown 1
แก้ไข แก้ไข innodb fatal semaphore wait threshold 600
แก้ไข แก้ไข innodb file format
แก้ไข แก้ไข innodb file per table ON
แก้ไข แก้ไข innodb fill factor 100
แก้ไข แก้ไข innodb flush log at timeout 1
แก้ไข แก้ไข innodb flush log at trx commit 1
แก้ไข แก้ไข innodb flush method O_DIRECT
แก้ไข แก้ไข innodb flush neighbors 1
แก้ไข แก้ไข innodb flush sync ON
แก้ไข แก้ไข innodb flushing avg loops 30
แก้ไข แก้ไข innodb force load corrupted OFF
แก้ไข แก้ไข innodb force primary key OFF
แก้ไข แก้ไข innodb force recovery 0
แก้ไข แก้ไข innodb ft aux table
แก้ไข แก้ไข innodb ft cache size 8,​000,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft enable diag print OFF
แก้ไข แก้ไข innodb ft enable stopword ON
แก้ไข แก้ไข innodb ft max token size 84
แก้ไข แก้ไข innodb ft min token size 3
แก้ไข แก้ไข innodb ft num word optimize 2,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft result cache limit 2,​000,​000,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft server stopword table
แก้ไข แก้ไข innodb ft sort pll degree 2
แก้ไข แก้ไข innodb ft total cache size 640,​000,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft user stopword table
แก้ไข แก้ไข innodb idle flush pct 100
แก้ไข แก้ไข innodb immediate scrub data uncompressed OFF
แก้ไข แก้ไข innodb io capacity 400
แก้ไข แก้ไข innodb io capacity max 2,​000
แก้ไข แก้ไข innodb large prefix
แก้ไข แก้ไข innodb lock schedule algorithm fcfs
แก้ไข แก้ไข innodb lock wait timeout 50
แก้ไข แก้ไข innodb locks unsafe for binlog OFF
แก้ไข แก้ไข innodb log buffer size 8,​388,​608
แก้ไข แก้ไข innodb log checksums ON
แก้ไข แก้ไข innodb log compressed pages ON
แก้ไข แก้ไข innodb log file size 50,​331,​648
แก้ไข แก้ไข innodb log files in group 2
แก้ไข แก้ไข innodb log group home dir ./
แก้ไข แก้ไข innodb log optimize ddl ON
แก้ไข แก้ไข innodb log write ahead size 8,​192
แก้ไข แก้ไข innodb lru scan depth 1,​024
แก้ไข แก้ไข innodb max dirty pages pct 75
แก้ไข แก้ไข innodb max dirty pages pct lwm 0
แก้ไข แก้ไข innodb max purge lag 0
แก้ไข แก้ไข innodb max purge lag delay 0
แก้ไข แก้ไข innodb max undo log size 10,​485,​760
แก้ไข แก้ไข innodb monitor disable
แก้ไข แก้ไข innodb monitor enable
แก้ไข แก้ไข innodb monitor reset
แก้ไข แก้ไข innodb monitor reset all
แก้ไข แก้ไข innodb old blocks pct 37
แก้ไข แก้ไข innodb old blocks time 1,​000
แก้ไข แก้ไข innodb online alter log max size 134,​217,​728
แก้ไข แก้ไข innodb open files 400
แก้ไข แก้ไข innodb optimize fulltext only OFF
แก้ไข แก้ไข innodb page cleaners 1
แก้ไข แก้ไข innodb page size 16,​384
แก้ไข แก้ไข innodb prefix index cluster optimization OFF
แก้ไข แก้ไข innodb print all deadlocks OFF
แก้ไข แก้ไข innodb purge batch size 300
แก้ไข แก้ไข innodb purge rseg truncate frequency 128
แก้ไข แก้ไข innodb purge threads 4
แก้ไข แก้ไข innodb random read ahead OFF
แก้ไข แก้ไข innodb read ahead threshold 56
แก้ไข แก้ไข innodb read io threads 4
แก้ไข แก้ไข innodb read only OFF
แก้ไข แก้ไข innodb replication delay 0
แก้ไข แก้ไข innodb rollback on timeout OFF
แก้ไข แก้ไข innodb rollback segments 128
แก้ไข แก้ไข innodb scrub log OFF
แก้ไข แก้ไข innodb scrub log speed 256
แก้ไข แก้ไข innodb sort buffer size 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข innodb spin wait delay 4
แก้ไข แก้ไข innodb stats auto recalc ON
แก้ไข แก้ไข innodb stats include delete marked OFF
แก้ไข แก้ไข innodb stats method nulls_equal
แก้ไข แก้ไข innodb stats modified counter 0
แก้ไข แก้ไข innodb stats on metadata OFF
แก้ไข แก้ไข innodb stats persistent ON
แก้ไข แก้ไข innodb stats persistent sample pages 20
แก้ไข แก้ไข innodb stats sample pages 8
แก้ไข แก้ไข innodb stats traditional ON
แก้ไข แก้ไข innodb stats transient sample pages 8
แก้ไข แก้ไข innodb status output OFF
แก้ไข แก้ไข innodb status output locks OFF
แก้ไข แก้ไข innodb strict mode ON
แก้ไข แก้ไข innodb sync array size 1
แก้ไข แก้ไข innodb sync spin loops 30
แก้ไข แก้ไข innodb table locks ON
แก้ไข แก้ไข innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
แก้ไข แก้ไข innodb thread concurrency 0
แก้ไข แก้ไข innodb thread sleep delay 10,​000
แก้ไข แก้ไข innodb tmpdir
แก้ไข แก้ไข innodb undo directory ./
แก้ไข แก้ไข innodb undo log truncate OFF
แก้ไข แก้ไข innodb undo logs 128
แก้ไข แก้ไข innodb undo tablespaces 0
แก้ไข แก้ไข innodb use atomic writes ON
แก้ไข แก้ไข innodb use native aio ON
แก้ไข แก้ไข innodb version 10.4.8
แก้ไข แก้ไข innodb write io threads 4
แก้ไข แก้ไข interactive timeout 28,​800
แก้ไข แก้ไข join buffer size 262,​144
แก้ไข แก้ไข join buffer space limit 2,​097,​152
แก้ไข แก้ไข join cache level 2
แก้ไข แก้ไข keep files on create OFF
แก้ไข แก้ไข key buffer size 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข key cache age threshold 300
แก้ไข แก้ไข key cache block size 1,​024
แก้ไข แก้ไข key cache division limit 100
แก้ไข แก้ไข key cache file hash size 512
แก้ไข แก้ไข key cache segments 0
แก้ไข แก้ไข large files support ON
แก้ไข แก้ไข large page size 0
แก้ไข แก้ไข large pages OFF
แก้ไข แก้ไข lc messages en_US
lc messages (ค่าเซสชั่น) th_TH
แก้ไข แก้ไข lc messages dir /usr/share/mysql
แก้ไข แก้ไข lc time names en_US
แก้ไข แก้ไข license GPL
แก้ไข แก้ไข local infile ON
แก้ไข แก้ไข lock wait timeout 86,​400
แก้ไข แก้ไข locked in memory OFF
แก้ไข แก้ไข log bin ON
แก้ไข แก้ไข log bin basename /var/log/mysql/mariadb-bin
แก้ไข แก้ไข log bin compress OFF
แก้ไข แก้ไข log bin compress min len 256
แก้ไข แก้ไข log bin index /var/log/mysql/mariadb-bin.index
แก้ไข แก้ไข log bin trust function creators OFF
แก้ไข แก้ไข log disabled statements sp
แก้ไข แก้ไข log error /var/log/mysql/error.log
แก้ไข แก้ไข log output FILE
แก้ไข แก้ไข log queries not using indexes OFF
แก้ไข แก้ไข log slave updates OFF
แก้ไข แก้ไข log slow admin statements ON
แก้ไข แก้ไข log slow disabled statements sp
แก้ไข แก้ไข log slow filter admin,​filesort,​filesort_on_disk,​filesort_priority_queue,​full_join,​full_scan,​query_cache,​query_cache_miss,​tmp_table,​tmp_table_on_disk
แก้ไข แก้ไข log slow rate limit 1
แก้ไข แก้ไข log slow slave statements ON
แก้ไข แก้ไข log slow verbosity query_plan
แก้ไข แก้ไข log tc size 24,​576
แก้ไข แก้ไข log warnings 2
แก้ไข แก้ไข long query time 10
แก้ไข แก้ไข low priority updates OFF
แก้ไข แก้ไข lower case file system OFF
แก้ไข แก้ไข lower case table names 0
แก้ไข แก้ไข master verify checksum OFF
แก้ไข แก้ไข max allowed packet 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข max binlog cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
แก้ไข แก้ไข max binlog size 104,​857,​600
แก้ไข แก้ไข max binlog stmt cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
แก้ไข แก้ไข max connect errors 100
แก้ไข แก้ไข max connections 100
แก้ไข แก้ไข max delayed threads 20
แก้ไข แก้ไข max digest length 1,​024
แก้ไข แก้ไข max error count 64
แก้ไข แก้ไข max heap table size 33,​554,​432
แก้ไข แก้ไข max insert delayed threads 20
แก้ไข แก้ไข max join size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข max length for sort data 1,​024
แก้ไข แก้ไข max long data size 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข max password errors 4,​294,​967,​295
แก้ไข แก้ไข max prepared stmt count 16,​382
แก้ไข แก้ไข max recursive iterations 4,​294,​967,​295
แก้ไข แก้ไข max relay log size 104,​857,​600
แก้ไข แก้ไข max rowid filter size 131,​072
แก้ไข แก้ไข max seeks for key 4,​294,​967,​295
แก้ไข แก้ไข max session mem used 9,​223,​372,​036,​854,​775,​808
แก้ไข แก้ไข max sort length 1,​024
แก้ไข แก้ไข max sp recursion depth 0
แก้ไข แก้ไข max statement time 0
แก้ไข แก้ไข max tmp tables 32
แก้ไข แก้ไข max user connections 0
แก้ไข แก้ไข max write lock count 4,​294,​967,​295
แก้ไข แก้ไข metadata locks cache size 1,​024
แก้ไข แก้ไข metadata locks hash instances 8
แก้ไข แก้ไข min examined row limit 0
แก้ไข แก้ไข mrr buffer size 262,​144
แก้ไข แก้ไข multi range count 256
แก้ไข แก้ไข myisam block size 1,​024
แก้ไข แก้ไข myisam data pointer size 6
แก้ไข แก้ไข myisam max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
แก้ไข แก้ไข myisam mmap size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข myisam recover options BACKUP
แก้ไข แก้ไข myisam repair threads 1
แก้ไข แก้ไข myisam sort buffer size 536,​870,​912
แก้ไข แก้ไข myisam stats method NULLS_UNEQUAL
แก้ไข แก้ไข myisam use mmap OFF
แก้ไข แก้ไข mysql56 temporal format ON
แก้ไข แก้ไข net buffer length 16,​384
แก้ไข แก้ไข net read timeout 30
แก้ไข แก้ไข net retry count 10
แก้ไข แก้ไข net write timeout 60
แก้ไข แก้ไข old OFF
แก้ไข แก้ไข old alter table DEFAULT
แก้ไข แก้ไข old mode
แก้ไข แก้ไข old passwords OFF
แก้ไข แก้ไข open files limit 933
แก้ไข แก้ไข optimizer prune level 1
แก้ไข แก้ไข optimizer search depth 62
แก้ไข แก้ไข optimizer selectivity sampling limit 100
แก้ไข แก้ไข optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​index_merge_sort_intersection=off,​engine_condition_pushdown=off,​index_condition_pushdown=on,​derived_merge=on,​derived_with_keys=on,​firstmatch=on,​loosescan=on,​materialization=on,​in_to_exists=on,​semijoin=on,​partial_match_rowid_merge=on,​partial_match_table_scan=on,​subquery_cache=on,​mrr=off,​mrr_cost_based=off,​mrr_sort_keys=off,​outer_join_with_cache=on,​semijoin_with_cache=on,​join_cache_incremental=on,​join_cache_hashed=on,​join_cache_bka=on,​optimize_join_buffer_size=on,​table_elimination=on,​extended_keys=on,​exists_to_in=on,​orderby_uses_equalities=on,​condition_pushdown_for_derived=on,​split_materialized=on,​condition_pushdown_for_subquery=on,​rowid_filter=on,​condition_pushdown_from_having=on
แก้ไข แก้ไข optimizer trace enabled=off
แก้ไข แก้ไข optimizer trace max mem size 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข optimizer use condition selectivity 4
แก้ไข แก้ไข performance schema OFF
แก้ไข แก้ไข performance schema accounts size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema digests size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema events stages history long size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema events stages history size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema events statements history long size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema events statements history size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema events waits history long size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema events waits history size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema hosts size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max cond classes 80
แก้ไข แก้ไข performance schema max cond instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max digest length 1,​024
แก้ไข แก้ไข performance schema max file classes 50
แก้ไข แก้ไข performance schema max file handles 32,​768
แก้ไข แก้ไข performance schema max file instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max mutex classes 200
แก้ไข แก้ไข performance schema max mutex instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max rwlock classes 40
แก้ไข แก้ไข performance schema max rwlock instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max socket classes 10
แก้ไข แก้ไข performance schema max socket instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max stage classes 160
แก้ไข แก้ไข performance schema max statement classes 202
แก้ไข แก้ไข performance schema max table handles -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max table instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max thread classes 50
แก้ไข แก้ไข performance schema max thread instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema session connect attrs size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema setup actors size 100
แก้ไข แก้ไข performance schema setup objects size 100
แก้ไข แก้ไข performance schema users size -1
แก้ไข แก้ไข pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
แก้ไข แก้ไข plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
แก้ไข แก้ไข plugin maturity gamma
แก้ไข แก้ไข port 3,​306
แก้ไข แก้ไข preload buffer size 32,​768
แก้ไข แก้ไข profiling OFF
แก้ไข แก้ไข profiling history size 15
แก้ไข แก้ไข progress report time 5
แก้ไข แก้ไข protocol version 10
แก้ไข แก้ไข proxy protocol networks
แก้ไข แก้ไข query alloc block size 16,​384
แก้ไข แก้ไข query cache limit 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข query cache min res unit 4,​096
แก้ไข แก้ไข query cache size 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข query cache strip comments OFF
แก้ไข แก้ไข query cache type ON
แก้ไข แก้ไข query cache wlock invalidate OFF
แก้ไข แก้ไข query prealloc size 24,​576
แก้ไข แก้ไข range alloc block size 4,​096
แก้ไข แก้ไข read binlog speed limit 0
แก้ไข แก้ไข read buffer size 2,​097,​152
แก้ไข แก้ไข read only OFF
แก้ไข แก้ไข read rnd buffer size 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข relay log
แก้ไข แก้ไข relay log basename
แก้ไข แก้ไข relay log index
แก้ไข แก้ไข relay log info file relay-log.info
แก้ไข แก้ไข relay log purge ON
แก้ไข แก้ไข relay log recovery OFF
แก้ไข แก้ไข relay log space limit 0
แก้ไข แก้ไข replicate annotate row events ON
แก้ไข แก้ไข replicate do db
แก้ไข แก้ไข replicate do table
แก้ไข แก้ไข replicate events marked for skip REPLICATE
แก้ไข แก้ไข replicate ignore db
แก้ไข แก้ไข replicate ignore table
แก้ไข แก้ไข replicate wild do table
แก้ไข แก้ไข replicate wild ignore table
แก้ไข แก้ไข report host
แก้ไข แก้ไข report password
แก้ไข แก้ไข report port 3,​306
แก้ไข แก้ไข report user
แก้ไข แก้ไข rowid merge buff size 8,​388,​608
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync master enabled OFF
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync master timeout 10,​000
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync master trace level 32
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync master wait no slave ON
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync master wait point AFTER_COMMIT
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync slave delay master OFF
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync slave enabled OFF
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync slave kill conn timeout 5
แก้ไข แก้ไข rpl semi sync slave trace level 32
แก้ไข แก้ไข secure auth ON
แก้ไข แก้ไข secure file priv
แก้ไข แก้ไข secure timestamp NO
แก้ไข แก้ไข server id 1
แก้ไข แก้ไข session track schema ON
แก้ไข แก้ไข session track state change OFF
แก้ไข แก้ไข session track system variables autocommit,​character_set_client,​character_set_connection,​character_set_results,​time_zone
แก้ไข แก้ไข session track transaction info OFF
แก้ไข แก้ไข skip external locking ON
แก้ไข แก้ไข skip name resolve OFF
แก้ไข แก้ไข skip networking OFF
แก้ไข แก้ไข skip show database OFF
แก้ไข แก้ไข slave compressed protocol OFF
แก้ไข แก้ไข slave ddl exec mode IDEMPOTENT
แก้ไข แก้ไข slave domain parallel threads 0
แก้ไข แก้ไข slave exec mode STRICT
แก้ไข แก้ไข slave load tmpdir /tmp
แก้ไข แก้ไข slave max allowed packet 1,​073,​741,​824
แก้ไข แก้ไข slave net timeout 60
แก้ไข แก้ไข slave parallel max queued 131,​072
แก้ไข แก้ไข slave parallel mode conservative
แก้ไข แก้ไข slave parallel threads 0
แก้ไข แก้ไข slave parallel workers 0
แก้ไข แก้ไข slave run triggers for rbr NO
แก้ไข แก้ไข slave skip errors OFF
แก้ไข แก้ไข slave sql verify checksum ON
แก้ไข แก้ไข slave transaction retries 10
แก้ไข แก้ไข slave transaction retry errors 1158,​1159,​1160,​1161,​1205,​1213,​1429,​2013,​12701
แก้ไข แก้ไข slave transaction retry interval 0
แก้ไข แก้ไข slave type conversions
แก้ไข แก้ไข slow launch time 2
แก้ไข แก้ไข slow query log OFF
แก้ไข แก้ไข slow query log file /var/log/mysql/mariadb-slow.log
แก้ไข แก้ไข socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
แก้ไข แก้ไข sort buffer size 4,​194,​304
แก้ไข แก้ไข sql auto is null OFF
แก้ไข แก้ไข sql big selects ON
แก้ไข แก้ไข sql buffer result OFF
แก้ไข แก้ไข sql log bin ON
แก้ไข แก้ไข sql log off OFF
แก้ไข แก้ไข sql mode STRICT_TRANS_TABLES,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_AUTO_CREATE_USER,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
แก้ไข แก้ไข sql notes ON
แก้ไข แก้ไข sql quote show create ON
แก้ไข แก้ไข sql safe updates OFF
แก้ไข แก้ไข sql select limit 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข sql slave skip counter 0
แก้ไข แก้ไข sql warnings OFF
แก้ไข แก้ไข ssl ca
แก้ไข แก้ไข ssl capath
แก้ไข แก้ไข ssl cert
แก้ไข แก้ไข ssl cipher
แก้ไข แก้ไข ssl crl
แก้ไข แก้ไข ssl crlpath
แก้ไข แก้ไข ssl key
แก้ไข แก้ไข standard compliant cte ON
แก้ไข แก้ไข storage engine InnoDB
แก้ไข แก้ไข stored program cache 256
แก้ไข แก้ไข strict password validation ON
แก้ไข แก้ไข sync binlog 0
แก้ไข แก้ไข sync frm ON
แก้ไข แก้ไข sync master info 10,​000
แก้ไข แก้ไข sync relay log 10,​000
แก้ไข แก้ไข sync relay log info 10,​000
แก้ไข แก้ไข system time zone CEST
แก้ไข แก้ไข system versioning alter history ERROR
แก้ไข แก้ไข system versioning asof DEFAULT
แก้ไข แก้ไข table definition cache 400
แก้ไข แก้ไข table open cache 400
แก้ไข แก้ไข table open cache instances 8
แก้ไข แก้ไข tcp keepalive interval 0
แก้ไข แก้ไข tcp keepalive probes 0
แก้ไข แก้ไข tcp keepalive time 0
แก้ไข แก้ไข tcp nodelay ON
แก้ไข แก้ไข thread cache size 8
แก้ไข แก้ไข thread concurrency 10
แก้ไข แก้ไข thread handling one-thread-per-connection
แก้ไข แก้ไข thread pool idle timeout 60
แก้ไข แก้ไข thread pool max threads 65,​536
แก้ไข แก้ไข thread pool oversubscribe 3
แก้ไข แก้ไข thread pool prio kickup timer 1,​000
แก้ไข แก้ไข thread pool priority auto
แก้ไข แก้ไข thread pool size 2
แก้ไข แก้ไข thread pool stall limit 500
แก้ไข แก้ไข thread stack 196,​608
แก้ไข แก้ไข time format %H:%i:%s
แก้ไข แก้ไข time zone SYSTEM
แก้ไข แก้ไข timed mutexes OFF
แก้ไข แก้ไข tls version TLSv1.1,​TLSv1.2,​TLSv1.3
แก้ไข แก้ไข tmp disk table size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข tmp memory table size 33,​554,​432
แก้ไข แก้ไข tmp table size 33,​554,​432
แก้ไข แก้ไข tmpdir /tmp
แก้ไข แก้ไข transaction alloc block size 8,​192
แก้ไข แก้ไข transaction prealloc size 4,​096
แก้ไข แก้ไข tx isolation REPEATABLE-READ
แก้ไข แก้ไข tx read only OFF
แก้ไข แก้ไข unique checks ON
แก้ไข แก้ไข updatable views with limit YES
แก้ไข แก้ไข use stat tables PREFERABLY_FOR_QUERIES
แก้ไข แก้ไข userstat OFF
แก้ไข แก้ไข version 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log
แก้ไข แก้ไข version comment mariadb.org binary distribution
แก้ไข แก้ไข version compile machine x86_64
แก้ไข แก้ไข version compile os debian-linux-gnu
แก้ไข แก้ไข version malloc library system
แก้ไข แก้ไข version source revision 4c2464b87d58a43d1292e166bae6720b51f4b000
แก้ไข แก้ไข version ssl library OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
แก้ไข แก้ไข wait timeout 600
แก้ไข แก้ไข wsrep osu method TOI
แก้ไข แก้ไข wsrep sr store table
แก้ไข แก้ไข wsrep auto increment control ON
แก้ไข แก้ไข wsrep causal reads OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep certification rules strict
แก้ไข แก้ไข wsrep certify nonpk ON
แก้ไข แก้ไข wsrep cluster address
แก้ไข แก้ไข wsrep cluster name my_wsrep_cluster
แก้ไข แก้ไข wsrep convert lock to trx OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep data home dir /var/lib/mysql/
แก้ไข แก้ไข wsrep dbug option
แก้ไข แก้ไข wsrep debug NONE
แก้ไข แก้ไข wsrep desync OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep dirty reads OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep drupal 282555 workaround OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep forced binlog format NONE
แก้ไข แก้ไข wsrep gtid domain id 0
แก้ไข แก้ไข wsrep gtid mode OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep ignore apply errors 7
แก้ไข แก้ไข wsrep load data splitting OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep log conflicts OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep max ws rows 0
แก้ไข แก้ไข wsrep max ws size 2,​147,​483,​647
แก้ไข แก้ไข wsrep mysql replication bundle 0
แก้ไข แก้ไข wsrep node address
แก้ไข แก้ไข wsrep node incoming address AUTO
แก้ไข แก้ไข wsrep node name demo-mariadb
แก้ไข แก้ไข wsrep notify cmd
แก้ไข แก้ไข wsrep on OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep patch version wsrep_26.22
แก้ไข แก้ไข wsrep provider none
แก้ไข แก้ไข wsrep provider options
แก้ไข แก้ไข wsrep recover OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep reject queries NONE
แก้ไข แก้ไข wsrep replicate myisam OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep restart slave OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep retry autocommit 1
แก้ไข แก้ไข wsrep slave fk checks ON
แก้ไข แก้ไข wsrep slave uk checks OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep slave threads 1
แก้ไข แก้ไข wsrep sst auth
แก้ไข แก้ไข wsrep sst donor
แก้ไข แก้ไข wsrep sst donor rejects queries OFF
แก้ไข แก้ไข wsrep sst method rsync
แก้ไข แก้ไข wsrep sst receive address AUTO
แก้ไข แก้ไข wsrep start position 00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1
แก้ไข แก้ไข wsrep sync wait 0
แก้ไข แก้ไข wsrep trx fragment size 0
แก้ไข แก้ไข wsrep trx fragment unit bytes