Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Các cài đặt và biến máy chủ Tài liệu

Ghi lại Ghi lại Hủy bỏ Hủy bỏ Tài liệu
Bộ lọc
Hành động Biến Giá trị
Sửa Sửa activate all roles on login OFF
Sửa Sửa admin address
Sửa Sửa admin port 33.062
Sửa Sửa auto generate certs ON
Sửa Sửa auto increment increment 1
Sửa Sửa auto increment offset 1
Sửa Sửa autocommit ON
Sửa Sửa automatic sp privileges ON
Sửa Sửa avoid temporal upgrade OFF
Sửa Sửa back log 151
Sửa Sửa basedir /usr/
Sửa Sửa big tables OFF
Sửa Sửa bind address 192.168.30.23
Sửa Sửa binlog cache size 32.768
Sửa Sửa binlog checksum CRC32
Sửa Sửa binlog direct non transactional updates OFF
Sửa Sửa binlog encryption OFF
Sửa Sửa binlog error action ABORT_SERVER
Sửa Sửa binlog expire logs seconds 2.592.000
Sửa Sửa binlog format ROW
Sửa Sửa binlog group commit sync delay 0
Sửa Sửa binlog group commit sync no delay count 0
Sửa Sửa binlog gtid simple recovery ON
Sửa Sửa binlog max flush queue time 0
Sửa Sửa binlog order commits ON
Sửa Sửa binlog rotate encryption master key at startup OFF
Sửa Sửa binlog row event max size 8.192
Sửa Sửa binlog row image FULL
Sửa Sửa binlog row metadata MINIMAL
Sửa Sửa binlog row value options
Sửa Sửa binlog rows query log events OFF
Sửa Sửa binlog stmt cache size 32.768
Sửa Sửa binlog transaction dependency history size 25.000
Sửa Sửa binlog transaction dependency tracking COMMIT_ORDER
Sửa Sửa block encryption mode aes-128-ecb
Sửa Sửa bulk insert buffer size 8.388.608
Sửa Sửa caching sha2 password auto generate rsa keys ON
Sửa Sửa caching sha2 password private key path private_key.pem
Sửa Sửa caching sha2 password public key path public_key.pem
Sửa Sửa character set client utf8mb4
Sửa Sửa character set connection utf8mb4
Sửa Sửa character set database utf8mb4
Sửa Sửa character set filesystem binary
Sửa Sửa character set results utf8mb4
Sửa Sửa character set server utf8mb4
Sửa Sửa character set system utf8
Sửa Sửa character sets dir /usr/share/mysql-8.0/charsets/
Sửa Sửa check proxy users OFF
Sửa Sửa collation connection utf8mb4_0900_ai_ci
collation connection (Giá trị phiên) utf8mb4_unicode_ci
Sửa Sửa collation database utf8mb4_0900_ai_ci
Sửa Sửa collation server utf8mb4_0900_ai_ci
Sửa Sửa completion type NO_CHAIN
Sửa Sửa concurrent insert AUTO
Sửa Sửa connect timeout 10
Sửa Sửa core file OFF
Sửa Sửa create admin listener thread OFF
Sửa Sửa cte max recursion depth 1.000
Sửa Sửa datadir /var/lib/mysql/
Sửa Sửa default authentication plugin mysql_native_password
Sửa Sửa default collation for utf8mb4 utf8mb4_0900_ai_ci
Sửa Sửa default password lifetime 0
Sửa Sửa default storage engine InnoDB
Sửa Sửa default table encryption OFF
Sửa Sửa default tmp storage engine InnoDB
Sửa Sửa default week format 0
Sửa Sửa delay key write ON
Sửa Sửa delayed insert limit 100
Sửa Sửa delayed insert timeout 300
Sửa Sửa delayed queue size 1.000
Sửa Sửa disabled storage engines
Sửa Sửa disconnect on expired password ON
Sửa Sửa div precision increment 4
Sửa Sửa end markers in json OFF
Sửa Sửa enforce gtid consistency OFF
Sửa Sửa eq range index dive limit 200
Sửa Sửa event scheduler ON
Sửa Sửa expire logs days 0
Sửa Sửa explicit defaults for timestamp ON
Sửa Sửa flush OFF
Sửa Sửa flush time 0
Sửa Sửa foreign key checks ON
Sửa Sửa ft boolean syntax + -><()~*:""&|
Sửa Sửa ft max word len 84
Sửa Sửa ft min word len 4
Sửa Sửa ft query expansion limit 20
Sửa Sửa ft stopword file (built-in)
Sửa Sửa general log OFF
Sửa Sửa general log file /var/lib/mysql/demo-mysql.log
Sửa Sửa generated random password length 20
Sửa Sửa group concat max len 1.024
Sửa Sửa group replication consistency EVENTUAL
Sửa Sửa gtid executed
Sửa Sửa gtid executed compression period 1.000
Sửa Sửa gtid mode OFF
Sửa Sửa gtid owned
Sửa Sửa gtid purged
Sửa Sửa have compress YES
Sửa Sửa have dynamic loading YES
Sửa Sửa have geometry YES
Sửa Sửa have openssl YES
Sửa Sửa have profiling YES
Sửa Sửa have query cache NO
Sửa Sửa have rtree keys YES
Sửa Sửa have ssl YES
Sửa Sửa have statement timeout YES
Sửa Sửa have symlink DISABLED
Sửa Sửa histogram generation max mem size 20.000.000
Sửa Sửa host cache size 279
Sửa Sửa hostname demo-mysql
Sửa Sửa information schema stats expiry 86.400
Sửa Sửa init connect
Sửa Sửa init file
Sửa Sửa init slave
Sửa Sửa innodb adaptive flushing ON
Sửa Sửa innodb adaptive flushing lwm 10
Sửa Sửa innodb adaptive hash index ON
Sửa Sửa innodb adaptive hash index parts 8
Sửa Sửa innodb adaptive max sleep delay 150.000
Sửa Sửa innodb api bk commit interval 5
Sửa Sửa innodb api disable rowlock OFF
Sửa Sửa innodb api enable binlog OFF
Sửa Sửa innodb api enable mdl OFF
Sửa Sửa innodb api trx level 0
Sửa Sửa innodb autoextend increment 64
Sửa Sửa innodb autoinc lock mode 2
Sửa Sửa innodb buffer pool chunk size 134.217.728
Sửa Sửa innodb buffer pool dump at shutdown ON
Sửa Sửa innodb buffer pool dump now OFF
Sửa Sửa innodb buffer pool dump pct 25
Sửa Sửa innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
Sửa Sửa innodb buffer pool in core file ON
Sửa Sửa innodb buffer pool instances 1
Sửa Sửa innodb buffer pool load abort OFF
Sửa Sửa innodb buffer pool load at startup ON
Sửa Sửa innodb buffer pool load now OFF
Sửa Sửa innodb buffer pool size 134.217.728
Sửa Sửa innodb change buffer max size 25
Sửa Sửa innodb change buffering all
Sửa Sửa innodb checksum algorithm crc32
Sửa Sửa innodb cmp per index enabled OFF
Sửa Sửa innodb commit concurrency 0
Sửa Sửa innodb compression failure threshold pct 5
Sửa Sửa innodb compression level 6
Sửa Sửa innodb compression pad pct max 50
Sửa Sửa innodb concurrency tickets 5.000
Sửa Sửa innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
Sửa Sửa innodb data home dir
Sửa Sửa innodb deadlock detect ON
Sửa Sửa innodb dedicated server OFF
Sửa Sửa innodb default row format dynamic
Sửa Sửa innodb directories
Sửa Sửa innodb disable sort file cache OFF
Sửa Sửa innodb doublewrite ON
Sửa Sửa innodb fast shutdown 1
Sửa Sửa innodb file per table ON
Sửa Sửa innodb fill factor 100
Sửa Sửa innodb flush log at timeout 1
Sửa Sửa innodb flush log at trx commit 1
Sửa Sửa innodb flush method fsync
Sửa Sửa innodb flush neighbors 0
Sửa Sửa innodb flush sync ON
Sửa Sửa innodb flushing avg loops 30
Sửa Sửa innodb force load corrupted OFF
Sửa Sửa innodb force recovery 0
Sửa Sửa innodb fsync threshold 0
Sửa Sửa innodb ft aux table
Sửa Sửa innodb ft cache size 8.000.000
Sửa Sửa innodb ft enable diag print OFF
Sửa Sửa innodb ft enable stopword ON
Sửa Sửa innodb ft max token size 84
Sửa Sửa innodb ft min token size 3
Sửa Sửa innodb ft num word optimize 2.000
Sửa Sửa innodb ft result cache limit 2.000.000.000
Sửa Sửa innodb ft server stopword table
Sửa Sửa innodb ft sort pll degree 2
Sửa Sửa innodb ft total cache size 640.000.000
Sửa Sửa innodb ft user stopword table
Sửa Sửa innodb idle flush pct 100
Sửa Sửa innodb io capacity 200
Sửa Sửa innodb io capacity max 2.000
Sửa Sửa innodb lock wait timeout 50
Sửa Sửa innodb log buffer size 16.777.216
Sửa Sửa innodb log checksums ON
Sửa Sửa innodb log compressed pages ON
Sửa Sửa innodb log file size 50.331.648
Sửa Sửa innodb log files in group 2
Sửa Sửa innodb log group home dir ./
Sửa Sửa innodb log spin cpu abs lwm 80
Sửa Sửa innodb log spin cpu pct hwm 50
Sửa Sửa innodb log wait for flush spin hwm 400
Sửa Sửa innodb log write ahead size 8.192
Sửa Sửa innodb lru scan depth 1.024
Sửa Sửa innodb max dirty pages pct 90
Sửa Sửa innodb max dirty pages pct lwm 10
Sửa Sửa innodb max purge lag 0
Sửa Sửa innodb max purge lag delay 0
Sửa Sửa innodb max undo log size 1.073.741.824
Sửa Sửa innodb monitor disable
Sửa Sửa innodb monitor enable
Sửa Sửa innodb monitor reset
Sửa Sửa innodb monitor reset all
Sửa Sửa innodb numa interleave OFF
Sửa Sửa innodb old blocks pct 37
Sửa Sửa innodb old blocks time 1.000
Sửa Sửa innodb online alter log max size 134.217.728
Sửa Sửa innodb open files 4.000
Sửa Sửa innodb optimize fulltext only OFF
Sửa Sửa innodb page cleaners 1
Sửa Sửa innodb page size 16.384
Sửa Sửa innodb parallel read threads 4
Sửa Sửa innodb print all deadlocks OFF
Sửa Sửa innodb print ddl logs OFF
Sửa Sửa innodb purge batch size 300
Sửa Sửa innodb purge rseg truncate frequency 128
Sửa Sửa innodb purge threads 4
Sửa Sửa innodb random read ahead OFF
Sửa Sửa innodb read ahead threshold 56
Sửa Sửa innodb read io threads 4
Sửa Sửa innodb read only OFF
Sửa Sửa innodb redo log archive dirs
Sửa Sửa innodb redo log encrypt OFF
Sửa Sửa innodb replication delay 0
Sửa Sửa innodb rollback on timeout OFF
Sửa Sửa innodb rollback segments 128
Sửa Sửa innodb sort buffer size 1.048.576
Sửa Sửa innodb spin wait delay 6
Sửa Sửa innodb spin wait pause multiplier 50
Sửa Sửa innodb stats auto recalc ON
Sửa Sửa innodb stats include delete marked OFF
Sửa Sửa innodb stats method nulls_equal
Sửa Sửa innodb stats on metadata OFF
Sửa Sửa innodb stats persistent ON
Sửa Sửa innodb stats persistent sample pages 20
Sửa Sửa innodb stats transient sample pages 8
Sửa Sửa innodb status output OFF
Sửa Sửa innodb status output locks OFF
Sửa Sửa innodb strict mode ON
Sửa Sửa innodb sync array size 1
Sửa Sửa innodb sync spin loops 30
Sửa Sửa innodb table locks ON
Sửa Sửa innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
Sửa Sửa innodb temp tablespaces dir ./#innodb_temp/
Sửa Sửa innodb thread concurrency 0
Sửa Sửa innodb thread sleep delay 10.000
Sửa Sửa innodb tmpdir
Sửa Sửa innodb undo directory ./
Sửa Sửa innodb undo log encrypt OFF
Sửa Sửa innodb undo log truncate ON
Sửa Sửa innodb undo tablespaces 2
Sửa Sửa innodb use native aio ON
Sửa Sửa innodb version 8.0.18
Sửa Sửa innodb write io threads 4
Sửa Sửa interactive timeout 28.800
Sửa Sửa internal tmp mem storage engine TempTable
Sửa Sửa join buffer size 262.144
Sửa Sửa keep files on create OFF
Sửa Sửa key buffer size 8.388.608
Sửa Sửa key cache age threshold 300
Sửa Sửa key cache block size 1.024
Sửa Sửa key cache division limit 100
Sửa Sửa keyring operations ON
Sửa Sửa large files support ON
Sửa Sửa large page size 0
Sửa Sửa large pages OFF
Sửa Sửa lc messages en_US
lc messages (Giá trị phiên) vi_VN
Sửa Sửa lc messages dir /usr/share/mysql-8.0/
Sửa Sửa lc time names en_US
Sửa Sửa license GPL
Sửa Sửa local infile OFF
Sửa Sửa lock wait timeout 31.536.000
Sửa Sửa locked in memory OFF
Sửa Sửa log bin ON
Sửa Sửa log bin basename /var/lib/mysql/binlog
Sửa Sửa log bin index /var/lib/mysql/binlog.index
Sửa Sửa log bin trust function creators OFF
Sửa Sửa log bin use v1 row events OFF
Sửa Sửa log error /var/log/mysql/error.log
Sửa Sửa log error services log_filter_internal; log_sink_internal
Sửa Sửa log error suppression list
Sửa Sửa log error verbosity 2
Sửa Sửa log output FILE
Sửa Sửa log queries not using indexes OFF
Sửa Sửa log slave updates ON
Sửa Sửa log slow admin statements OFF
Sửa Sửa log slow extra OFF
Sửa Sửa log slow slave statements OFF
Sửa Sửa log statements unsafe for binlog ON
Sửa Sửa log throttle queries not using indexes 0
Sửa Sửa log timestamps UTC
Sửa Sửa long query time 10
Sửa Sửa low priority updates OFF
Sửa Sửa lower case file system OFF
Sửa Sửa lower case table names 0
Sửa Sửa mandatory roles
Sửa Sửa master info repository TABLE
Sửa Sửa master verify checksum OFF
Sửa Sửa max allowed packet 67.108.864
Sửa Sửa max binlog cache size 18.446.744.073.709.547.520
Sửa Sửa max binlog size 1.073.741.824
Sửa Sửa max binlog stmt cache size 18.446.744.073.709.547.520
Sửa Sửa max connect errors 100
Sửa Sửa max connections 151
Sửa Sửa max delayed threads 20
Sửa Sửa max digest length 1.024
Sửa Sửa max error count 1.024
Sửa Sửa max execution time 0
Sửa Sửa max heap table size 16.777.216
Sửa Sửa max insert delayed threads 20
Sửa Sửa max join size 18.446.744.073.709.551.616
Sửa Sửa max length for sort data 4.096
Sửa Sửa max points in geometry 65.536
Sửa Sửa max prepared stmt count 16.382
Sửa Sửa max relay log size 0
Sửa Sửa max seeks for key 18.446.744.073.709.551.616
Sửa Sửa max sort length 1.024
Sửa Sửa max sp recursion depth 0
Sửa Sửa max user connections 0
Sửa Sửa max write lock count 18.446.744.073.709.551.616
Sửa Sửa min examined row limit 0
Sửa Sửa myisam data pointer size 6
Sửa Sửa myisam max sort file size 9.223.372.036.853.727.232
Sửa Sửa myisam mmap size 18.446.744.073.709.551.616
Sửa Sửa myisam recover options OFF
Sửa Sửa myisam repair threads 1
Sửa Sửa myisam sort buffer size 8.388.608
Sửa Sửa myisam stats method nulls_unequal
Sửa Sửa myisam use mmap OFF
Sửa Sửa mysql native password proxy users OFF
Sửa Sửa mysqlx bind address *
Sửa Sửa mysqlx connect timeout 30
Sửa Sửa mysqlx document id unique prefix 0
Sửa Sửa mysqlx enable hello notice ON
Sửa Sửa mysqlx idle worker thread timeout 60
Sửa Sửa mysqlx interactive timeout 28.800
Sửa Sửa mysqlx max allowed packet 67.108.864
Sửa Sửa mysqlx max connections 100
Sửa Sửa mysqlx min worker threads 2
Sửa Sửa mysqlx port 33.060
Sửa Sửa mysqlx port open timeout 0
Sửa Sửa mysqlx read timeout 30
Sửa Sửa mysqlx socket /var/run/mysqld/mysqlx.sock
Sửa Sửa mysqlx ssl ca
Sửa Sửa mysqlx ssl capath
Sửa Sửa mysqlx ssl cert
Sửa Sửa mysqlx ssl cipher
Sửa Sửa mysqlx ssl crl
Sửa Sửa mysqlx ssl crlpath
Sửa Sửa mysqlx ssl key
Sửa Sửa mysqlx wait timeout 28.800
Sửa Sửa mysqlx write timeout 60
Sửa Sửa net buffer length 16.384
Sửa Sửa net read timeout 30
Sửa Sửa net retry count 10
Sửa Sửa net write timeout 60
Sửa Sửa new OFF
Sửa Sửa ngram token size 2
Sửa Sửa offline mode OFF
Sửa Sửa old OFF
Sửa Sửa old alter table OFF
Sửa Sửa open files limit 10.000
Sửa Sửa optimizer prune level 1
Sửa Sửa optimizer search depth 62
Sửa Sửa optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​engine_condition_pushdown=on,​index_condition_pushdown=on,​mrr=on,​mrr_cost_based=on,​block_nested_loop=on,​batched_key_access=off,​materialization=on,​semijoin=on,​loosescan=on,​firstmatch=on,​duplicateweedout=on,​subquery_materialization_cost_based=on,​use_index_extensions=on,​condition_fanout_filter=on,​derived_merge=on,​use_invisible_indexes=off,​skip_scan=on,​hash_join=on
Sửa Sửa optimizer trace enabled=off,​one_line=off
Sửa Sửa optimizer trace features greedy_search=on,​range_optimizer=on,​dynamic_range=on,​repeated_subselect=on
Sửa Sửa optimizer trace limit 1
Sửa Sửa optimizer trace max mem size 1.048.576
Sửa Sửa optimizer trace offset -1
Sửa Sửa parser max mem size 18.446.744.073.709.551.616
Sửa Sửa partial revokes OFF
Sửa Sửa password history 0
Sửa Sửa password require current OFF
Sửa Sửa password reuse interval 0
Sửa Sửa performance schema ON
Sửa Sửa performance schema accounts size -1
Sửa Sửa performance schema digests size 10.000
Sửa Sửa performance schema error size 4.593
Sửa Sửa performance schema events stages history long size 10.000
Sửa Sửa performance schema events stages history size 10
Sửa Sửa performance schema events statements history long size 10.000
Sửa Sửa performance schema events statements history size 10
Sửa Sửa performance schema events transactions history long size 10.000
Sửa Sửa performance schema events transactions history size 10
Sửa Sửa performance schema events waits history long size 10.000
Sửa Sửa performance schema events waits history size 10
Sửa Sửa performance schema hosts size -1
Sửa Sửa performance schema max cond classes 100
Sửa Sửa performance schema max cond instances -1
Sửa Sửa performance schema max digest length 1.024
Sửa Sửa performance schema max digest sample age 60
Sửa Sửa performance schema max file classes 80
Sửa Sửa performance schema max file handles 32.768
Sửa Sửa performance schema max file instances -1
Sửa Sửa performance schema max index stat -1
Sửa Sửa performance schema max memory classes 450
Sửa Sửa performance schema max metadata locks -1
Sửa Sửa performance schema max mutex classes 300
Sửa Sửa performance schema max mutex instances -1
Sửa Sửa performance schema max prepared statements instances -1
Sửa Sửa performance schema max program instances -1
Sửa Sửa performance schema max rwlock classes 60
Sửa Sửa performance schema max rwlock instances -1
Sửa Sửa performance schema max socket classes 10
Sửa Sửa performance schema max socket instances -1
Sửa Sửa performance schema max sql text length 1.024
Sửa Sửa performance schema max stage classes 175
Sửa Sửa performance schema max statement classes 218
Sửa Sửa performance schema max statement stack 10
Sửa Sửa performance schema max table handles -1
Sửa Sửa performance schema max table instances -1
Sửa Sửa performance schema max table lock stat -1
Sửa Sửa performance schema max thread classes 100
Sửa Sửa performance schema max thread instances -1
Sửa Sửa performance schema session connect attrs size 512
Sửa Sửa performance schema setup actors size -1
Sửa Sửa performance schema setup objects size -1
Sửa Sửa performance schema users size -1
Sửa Sửa persist only admin x509 subject
Sửa Sửa persisted globals load ON
Sửa Sửa pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
Sửa Sửa plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
Sửa Sửa port 3.306
Sửa Sửa preload buffer size 32.768
Sửa Sửa print identified with as hex OFF
Sửa Sửa profiling OFF
Sửa Sửa profiling history size 15
Sửa Sửa protocol compression algorithms zlib,​zstd,​uncompressed
Sửa Sửa protocol version 10
Sửa Sửa query alloc block size 8.192
Sửa Sửa query prealloc size 8.192
Sửa Sửa range alloc block size 4.096
Sửa Sửa range optimizer max mem size 8.388.608
Sửa Sửa rbr exec mode STRICT
Sửa Sửa read buffer size 131.072
Sửa Sửa read only OFF
Sửa Sửa read rnd buffer size 262.144
Sửa Sửa regexp stack limit 8.000.000
Sửa Sửa regexp time limit 32
Sửa Sửa relay log demo-mysql-relay-bin
Sửa Sửa relay log basename /var/lib/mysql/demo-mysql-relay-bin
Sửa Sửa relay log index /var/lib/mysql/demo-mysql-relay-bin.index
Sửa Sửa relay log info file relay-log.info
Sửa Sửa relay log info repository TABLE
Sửa Sửa relay log purge ON
Sửa Sửa relay log recovery OFF
Sửa Sửa relay log space limit 0
Sửa Sửa report host
Sửa Sửa report password
Sửa Sửa report port 3.306
Sửa Sửa report user
Sửa Sửa require secure transport OFF
Sửa Sửa rpl read size 8.192
Sửa Sửa rpl stop slave timeout 31.536.000
Sửa Sửa schema definition cache 256
Sửa Sửa secondary engine cost threshold 100.000
Sửa Sửa secure file priv /var/lib/mysql-files/
Sửa Sửa server id 1
Sửa Sửa server id bits 32
Sửa Sửa server uuid e2de1825-fb1e-11e9-b58c-525400cd7f1c
Sửa Sửa session track gtids OFF
Sửa Sửa session track schema ON
Sửa Sửa session track state change OFF
Sửa Sửa session track system variables time_zone,​autocommit,​character_set_client,​character_set_results,​character_set_connection
Sửa Sửa session track transaction info OFF
Sửa Sửa sha256 password auto generate rsa keys ON
Sửa Sửa sha256 password private key path private_key.pem
Sửa Sửa sha256 password proxy users OFF
Sửa Sửa sha256 password public key path public_key.pem
Sửa Sửa show create table verbosity OFF
Sửa Sửa show old temporals OFF
Sửa Sửa skip external locking ON
Sửa Sửa skip name resolve OFF
Sửa Sửa skip networking OFF
Sửa Sửa skip show database OFF
Sửa Sửa slave allow batching OFF
Sửa Sửa slave checkpoint group 512
Sửa Sửa slave checkpoint period 300
Sửa Sửa slave compressed protocol OFF
Sửa Sửa slave exec mode STRICT
Sửa Sửa slave load tmpdir /tmp
Sửa Sửa slave max allowed packet 1.073.741.824
Sửa Sửa slave net timeout 60
Sửa Sửa slave parallel type DATABASE
Sửa Sửa slave parallel workers 0
Sửa Sửa slave pending jobs size max 134.217.728
Sửa Sửa slave preserve commit order OFF
Sửa Sửa slave rows search algorithms INDEX_SCAN,​HASH_SCAN
Sửa Sửa slave skip errors OFF
Sửa Sửa slave sql verify checksum ON
Sửa Sửa slave transaction retries 10
Sửa Sửa slave type conversions
Sửa Sửa slow launch time 2
Sửa Sửa slow query log OFF
Sửa Sửa slow query log file /var/lib/mysql/demo-mysql-slow.log
Sửa Sửa socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Sửa Sửa sort buffer size 262.144
Sửa Sửa sql auto is null OFF
Sửa Sửa sql big selects ON
Sửa Sửa sql buffer result OFF
Sửa Sửa sql log off OFF
Sửa Sửa sql mode ONLY_FULL_GROUP_BY,​STRICT_TRANS_TABLES,​NO_ZERO_IN_DATE,​NO_ZERO_DATE,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Sửa Sửa sql notes ON
Sửa Sửa sql quote show create ON
Sửa Sửa sql require primary key OFF
Sửa Sửa sql safe updates OFF
Sửa Sửa sql select limit 18.446.744.073.709.551.616
Sửa Sửa sql slave skip counter 0
Sửa Sửa sql warnings OFF
Sửa Sửa ssl ca ca.pem
Sửa Sửa ssl capath
Sửa Sửa ssl cert server-cert.pem
Sửa Sửa ssl cipher
Sửa Sửa ssl crl
Sửa Sửa ssl crlpath
Sửa Sửa ssl fips mode OFF
Sửa Sửa ssl key server-key.pem
Sửa Sửa stored program cache 256
Sửa Sửa stored program definition cache 256
Sửa Sửa super read only OFF
Sửa Sửa sync binlog 1
Sửa Sửa sync master info 10.000
Sửa Sửa sync relay log 10.000
Sửa Sửa sync relay log info 10.000
Sửa Sửa system time zone CEST
Sửa Sửa table definition cache 2.000
Sửa Sửa table encryption privilege check OFF
Sửa Sửa table open cache 4.000
Sửa Sửa table open cache instances 16
Sửa Sửa tablespace definition cache 256
Sửa Sửa temptable max ram 1.073.741.824
Sửa Sửa temptable use mmap ON
Sửa Sửa thread cache size 9
Sửa Sửa thread handling one-thread-per-connection
Sửa Sửa thread stack 286.720
Sửa Sửa time zone SYSTEM
Sửa Sửa tls ciphersuites
Sửa Sửa tls version TLSv1,​TLSv1.1,​TLSv1.2
Sửa Sửa tmp table size 16.777.216
Sửa Sửa tmpdir /tmp
Sửa Sửa transaction alloc block size 8.192
Sửa Sửa transaction isolation REPEATABLE-READ
Sửa Sửa transaction prealloc size 4.096
Sửa Sửa transaction read only OFF
Sửa Sửa transaction write set extraction XXHASH64
Sửa Sửa unique checks ON
Sửa Sửa updatable views with limit YES
Sửa Sửa version 8.0.18
Sửa Sửa version comment MySQL Community Server - GPL
Sửa Sửa version compile machine x86_64
Sửa Sửa version compile os Linux
Sửa Sửa version compile zlib 1.2.11
Sửa Sửa wait timeout 28.800
Sửa Sửa windowing use high precision ON