วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

ตัวแปรของเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่า เอกสารประกอบ

บันทึก บันทึก ยกเลิก ยกเลิก เอกสารประกอบ
ตัวกรอง
กระทำการ ตัวแปร ค่า
แก้ไข แก้ไข activate all roles on login OFF
แก้ไข แก้ไข admin address
แก้ไข แก้ไข admin port 33,​062
แก้ไข แก้ไข auto generate certs ON
แก้ไข แก้ไข auto increment increment 1
แก้ไข แก้ไข auto increment offset 1
แก้ไข แก้ไข autocommit ON
แก้ไข แก้ไข automatic sp privileges ON
แก้ไข แก้ไข avoid temporal upgrade OFF
แก้ไข แก้ไข back log 151
แก้ไข แก้ไข basedir /usr/
แก้ไข แก้ไข big tables OFF
แก้ไข แก้ไข bind address 192.168.30.23
แก้ไข แก้ไข binlog cache size 32,​768
แก้ไข แก้ไข binlog checksum CRC32
แก้ไข แก้ไข binlog direct non transactional updates OFF
แก้ไข แก้ไข binlog encryption OFF
แก้ไข แก้ไข binlog error action ABORT_SERVER
แก้ไข แก้ไข binlog expire logs seconds 2,​592,​000
แก้ไข แก้ไข binlog format ROW
แก้ไข แก้ไข binlog group commit sync delay 0
แก้ไข แก้ไข binlog group commit sync no delay count 0
แก้ไข แก้ไข binlog gtid simple recovery ON
แก้ไข แก้ไข binlog max flush queue time 0
แก้ไข แก้ไข binlog order commits ON
แก้ไข แก้ไข binlog rotate encryption master key at startup OFF
แก้ไข แก้ไข binlog row event max size 8,​192
แก้ไข แก้ไข binlog row image FULL
แก้ไข แก้ไข binlog row metadata MINIMAL
แก้ไข แก้ไข binlog row value options
แก้ไข แก้ไข binlog rows query log events OFF
แก้ไข แก้ไข binlog stmt cache size 32,​768
แก้ไข แก้ไข binlog transaction dependency history size 25,​000
แก้ไข แก้ไข binlog transaction dependency tracking COMMIT_ORDER
แก้ไข แก้ไข block encryption mode aes-128-ecb
แก้ไข แก้ไข bulk insert buffer size 8,​388,​608
แก้ไข แก้ไข caching sha2 password auto generate rsa keys ON
แก้ไข แก้ไข caching sha2 password private key path private_key.pem
แก้ไข แก้ไข caching sha2 password public key path public_key.pem
แก้ไข แก้ไข character set client utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set connection utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set database utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set filesystem binary
แก้ไข แก้ไข character set results utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set server utf8mb4
แก้ไข แก้ไข character set system utf8
แก้ไข แก้ไข character sets dir /usr/share/mysql-8.0/charsets/
แก้ไข แก้ไข check proxy users OFF
แก้ไข แก้ไข collation connection utf8mb4_0900_ai_ci
collation connection (ค่าเซสชั่น) utf8mb4_unicode_ci
แก้ไข แก้ไข collation database utf8mb4_0900_ai_ci
แก้ไข แก้ไข collation server utf8mb4_0900_ai_ci
แก้ไข แก้ไข completion type NO_CHAIN
แก้ไข แก้ไข concurrent insert AUTO
แก้ไข แก้ไข connect timeout 10
แก้ไข แก้ไข core file OFF
แก้ไข แก้ไข create admin listener thread OFF
แก้ไข แก้ไข cte max recursion depth 1,​000
แก้ไข แก้ไข datadir /var/lib/mysql/
แก้ไข แก้ไข default authentication plugin mysql_native_password
แก้ไข แก้ไข default collation for utf8mb4 utf8mb4_0900_ai_ci
แก้ไข แก้ไข default password lifetime 0
แก้ไข แก้ไข default storage engine InnoDB
แก้ไข แก้ไข default table encryption OFF
แก้ไข แก้ไข default tmp storage engine InnoDB
แก้ไข แก้ไข default week format 0
แก้ไข แก้ไข delay key write ON
แก้ไข แก้ไข delayed insert limit 100
แก้ไข แก้ไข delayed insert timeout 300
แก้ไข แก้ไข delayed queue size 1,​000
แก้ไข แก้ไข disabled storage engines
แก้ไข แก้ไข disconnect on expired password ON
แก้ไข แก้ไข div precision increment 4
แก้ไข แก้ไข end markers in json OFF
แก้ไข แก้ไข enforce gtid consistency OFF
แก้ไข แก้ไข eq range index dive limit 200
แก้ไข แก้ไข event scheduler ON
แก้ไข แก้ไข expire logs days 0
แก้ไข แก้ไข explicit defaults for timestamp ON
แก้ไข แก้ไข flush OFF
แก้ไข แก้ไข flush time 0
แก้ไข แก้ไข foreign key checks ON
แก้ไข แก้ไข ft boolean syntax + -><()~*:""&|
แก้ไข แก้ไข ft max word len 84
แก้ไข แก้ไข ft min word len 4
แก้ไข แก้ไข ft query expansion limit 20
แก้ไข แก้ไข ft stopword file (built-in)
แก้ไข แก้ไข general log OFF
แก้ไข แก้ไข general log file /var/lib/mysql/demo-mysql.log
แก้ไข แก้ไข generated random password length 20
แก้ไข แก้ไข group concat max len 1,​024
แก้ไข แก้ไข group replication consistency EVENTUAL
แก้ไข แก้ไข gtid executed
แก้ไข แก้ไข gtid executed compression period 1,​000
แก้ไข แก้ไข gtid mode OFF
แก้ไข แก้ไข gtid owned
แก้ไข แก้ไข gtid purged
แก้ไข แก้ไข have compress YES
แก้ไข แก้ไข have dynamic loading YES
แก้ไข แก้ไข have geometry YES
แก้ไข แก้ไข have openssl YES
แก้ไข แก้ไข have profiling YES
แก้ไข แก้ไข have query cache NO
แก้ไข แก้ไข have rtree keys YES
แก้ไข แก้ไข have ssl YES
แก้ไข แก้ไข have statement timeout YES
แก้ไข แก้ไข have symlink DISABLED
แก้ไข แก้ไข histogram generation max mem size 20,​000,​000
แก้ไข แก้ไข host cache size 279
แก้ไข แก้ไข hostname demo-mysql
แก้ไข แก้ไข information schema stats expiry 86,​400
แก้ไข แก้ไข init connect
แก้ไข แก้ไข init file
แก้ไข แก้ไข init slave
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive flushing ON
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive flushing lwm 10
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive hash index ON
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive hash index parts 8
แก้ไข แก้ไข innodb adaptive max sleep delay 150,​000
แก้ไข แก้ไข innodb api bk commit interval 5
แก้ไข แก้ไข innodb api disable rowlock OFF
แก้ไข แก้ไข innodb api enable binlog OFF
แก้ไข แก้ไข innodb api enable mdl OFF
แก้ไข แก้ไข innodb api trx level 0
แก้ไข แก้ไข innodb autoextend increment 64
แก้ไข แก้ไข innodb autoinc lock mode 2
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool chunk size 134,​217,​728
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool dump at shutdown ON
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool dump now OFF
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool dump pct 25
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool filename ib_buffer_pool
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool in core file ON
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool instances 1
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool load abort OFF
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool load at startup ON
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool load now OFF
แก้ไข แก้ไข innodb buffer pool size 134,​217,​728
แก้ไข แก้ไข innodb change buffer max size 25
แก้ไข แก้ไข innodb change buffering all
แก้ไข แก้ไข innodb checksum algorithm crc32
แก้ไข แก้ไข innodb cmp per index enabled OFF
แก้ไข แก้ไข innodb commit concurrency 0
แก้ไข แก้ไข innodb compression failure threshold pct 5
แก้ไข แก้ไข innodb compression level 6
แก้ไข แก้ไข innodb compression pad pct max 50
แก้ไข แก้ไข innodb concurrency tickets 5,​000
แก้ไข แก้ไข innodb data file path ibdata1:12M:autoextend
แก้ไข แก้ไข innodb data home dir
แก้ไข แก้ไข innodb deadlock detect ON
แก้ไข แก้ไข innodb dedicated server OFF
แก้ไข แก้ไข innodb default row format dynamic
แก้ไข แก้ไข innodb directories
แก้ไข แก้ไข innodb disable sort file cache OFF
แก้ไข แก้ไข innodb doublewrite ON
แก้ไข แก้ไข innodb fast shutdown 1
แก้ไข แก้ไข innodb file per table ON
แก้ไข แก้ไข innodb fill factor 100
แก้ไข แก้ไข innodb flush log at timeout 1
แก้ไข แก้ไข innodb flush log at trx commit 1
แก้ไข แก้ไข innodb flush method fsync
แก้ไข แก้ไข innodb flush neighbors 0
แก้ไข แก้ไข innodb flush sync ON
แก้ไข แก้ไข innodb flushing avg loops 30
แก้ไข แก้ไข innodb force load corrupted OFF
แก้ไข แก้ไข innodb force recovery 0
แก้ไข แก้ไข innodb fsync threshold 0
แก้ไข แก้ไข innodb ft aux table
แก้ไข แก้ไข innodb ft cache size 8,​000,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft enable diag print OFF
แก้ไข แก้ไข innodb ft enable stopword ON
แก้ไข แก้ไข innodb ft max token size 84
แก้ไข แก้ไข innodb ft min token size 3
แก้ไข แก้ไข innodb ft num word optimize 2,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft result cache limit 2,​000,​000,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft server stopword table
แก้ไข แก้ไข innodb ft sort pll degree 2
แก้ไข แก้ไข innodb ft total cache size 640,​000,​000
แก้ไข แก้ไข innodb ft user stopword table
แก้ไข แก้ไข innodb idle flush pct 100
แก้ไข แก้ไข innodb io capacity 200
แก้ไข แก้ไข innodb io capacity max 2,​000
แก้ไข แก้ไข innodb lock wait timeout 50
แก้ไข แก้ไข innodb log buffer size 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข innodb log checksums ON
แก้ไข แก้ไข innodb log compressed pages ON
แก้ไข แก้ไข innodb log file size 50,​331,​648
แก้ไข แก้ไข innodb log files in group 2
แก้ไข แก้ไข innodb log group home dir ./
แก้ไข แก้ไข innodb log spin cpu abs lwm 80
แก้ไข แก้ไข innodb log spin cpu pct hwm 50
แก้ไข แก้ไข innodb log wait for flush spin hwm 400
แก้ไข แก้ไข innodb log write ahead size 8,​192
แก้ไข แก้ไข innodb lru scan depth 1,​024
แก้ไข แก้ไข innodb max dirty pages pct 90
แก้ไข แก้ไข innodb max dirty pages pct lwm 10
แก้ไข แก้ไข innodb max purge lag 0
แก้ไข แก้ไข innodb max purge lag delay 0
แก้ไข แก้ไข innodb max undo log size 1,​073,​741,​824
แก้ไข แก้ไข innodb monitor disable
แก้ไข แก้ไข innodb monitor enable
แก้ไข แก้ไข innodb monitor reset
แก้ไข แก้ไข innodb monitor reset all
แก้ไข แก้ไข innodb numa interleave OFF
แก้ไข แก้ไข innodb old blocks pct 37
แก้ไข แก้ไข innodb old blocks time 1,​000
แก้ไข แก้ไข innodb online alter log max size 134,​217,​728
แก้ไข แก้ไข innodb open files 4,​000
แก้ไข แก้ไข innodb optimize fulltext only OFF
แก้ไข แก้ไข innodb page cleaners 1
แก้ไข แก้ไข innodb page size 16,​384
แก้ไข แก้ไข innodb parallel read threads 4
แก้ไข แก้ไข innodb print all deadlocks OFF
แก้ไข แก้ไข innodb print ddl logs OFF
แก้ไข แก้ไข innodb purge batch size 300
แก้ไข แก้ไข innodb purge rseg truncate frequency 128
แก้ไข แก้ไข innodb purge threads 4
แก้ไข แก้ไข innodb random read ahead OFF
แก้ไข แก้ไข innodb read ahead threshold 56
แก้ไข แก้ไข innodb read io threads 4
แก้ไข แก้ไข innodb read only OFF
แก้ไข แก้ไข innodb redo log archive dirs
แก้ไข แก้ไข innodb redo log encrypt OFF
แก้ไข แก้ไข innodb replication delay 0
แก้ไข แก้ไข innodb rollback on timeout OFF
แก้ไข แก้ไข innodb rollback segments 128
แก้ไข แก้ไข innodb sort buffer size 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข innodb spin wait delay 6
แก้ไข แก้ไข innodb spin wait pause multiplier 50
แก้ไข แก้ไข innodb stats auto recalc ON
แก้ไข แก้ไข innodb stats include delete marked OFF
แก้ไข แก้ไข innodb stats method nulls_equal
แก้ไข แก้ไข innodb stats on metadata OFF
แก้ไข แก้ไข innodb stats persistent ON
แก้ไข แก้ไข innodb stats persistent sample pages 20
แก้ไข แก้ไข innodb stats transient sample pages 8
แก้ไข แก้ไข innodb status output OFF
แก้ไข แก้ไข innodb status output locks OFF
แก้ไข แก้ไข innodb strict mode ON
แก้ไข แก้ไข innodb sync array size 1
แก้ไข แก้ไข innodb sync spin loops 30
แก้ไข แก้ไข innodb table locks ON
แก้ไข แก้ไข innodb temp data file path ibtmp1:12M:autoextend
แก้ไข แก้ไข innodb temp tablespaces dir ./#innodb_temp/
แก้ไข แก้ไข innodb thread concurrency 0
แก้ไข แก้ไข innodb thread sleep delay 10,​000
แก้ไข แก้ไข innodb tmpdir
แก้ไข แก้ไข innodb undo directory ./
แก้ไข แก้ไข innodb undo log encrypt OFF
แก้ไข แก้ไข innodb undo log truncate ON
แก้ไข แก้ไข innodb undo tablespaces 2
แก้ไข แก้ไข innodb use native aio ON
แก้ไข แก้ไข innodb version 8.0.18
แก้ไข แก้ไข innodb write io threads 4
แก้ไข แก้ไข interactive timeout 28,​800
แก้ไข แก้ไข internal tmp mem storage engine TempTable
แก้ไข แก้ไข join buffer size 262,​144
แก้ไข แก้ไข keep files on create OFF
แก้ไข แก้ไข key buffer size 8,​388,​608
แก้ไข แก้ไข key cache age threshold 300
แก้ไข แก้ไข key cache block size 1,​024
แก้ไข แก้ไข key cache division limit 100
แก้ไข แก้ไข keyring operations ON
แก้ไข แก้ไข large files support ON
แก้ไข แก้ไข large page size 0
แก้ไข แก้ไข large pages OFF
แก้ไข แก้ไข lc messages en_US
lc messages (ค่าเซสชั่น) th_TH
แก้ไข แก้ไข lc messages dir /usr/share/mysql-8.0/
แก้ไข แก้ไข lc time names en_US
แก้ไข แก้ไข license GPL
แก้ไข แก้ไข local infile OFF
แก้ไข แก้ไข lock wait timeout 31,​536,​000
แก้ไข แก้ไข locked in memory OFF
แก้ไข แก้ไข log bin ON
แก้ไข แก้ไข log bin basename /var/lib/mysql/binlog
แก้ไข แก้ไข log bin index /var/lib/mysql/binlog.index
แก้ไข แก้ไข log bin trust function creators OFF
แก้ไข แก้ไข log bin use v1 row events OFF
แก้ไข แก้ไข log error /var/log/mysql/error.log
แก้ไข แก้ไข log error services log_filter_internal; log_sink_internal
แก้ไข แก้ไข log error suppression list
แก้ไข แก้ไข log error verbosity 2
แก้ไข แก้ไข log output FILE
แก้ไข แก้ไข log queries not using indexes OFF
แก้ไข แก้ไข log slave updates ON
แก้ไข แก้ไข log slow admin statements OFF
แก้ไข แก้ไข log slow extra OFF
แก้ไข แก้ไข log slow slave statements OFF
แก้ไข แก้ไข log statements unsafe for binlog ON
แก้ไข แก้ไข log throttle queries not using indexes 0
แก้ไข แก้ไข log timestamps UTC
แก้ไข แก้ไข long query time 10
แก้ไข แก้ไข low priority updates OFF
แก้ไข แก้ไข lower case file system OFF
แก้ไข แก้ไข lower case table names 0
แก้ไข แก้ไข mandatory roles
แก้ไข แก้ไข master info repository TABLE
แก้ไข แก้ไข master verify checksum OFF
แก้ไข แก้ไข max allowed packet 67,​108,​864
แก้ไข แก้ไข max binlog cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
แก้ไข แก้ไข max binlog size 1,​073,​741,​824
แก้ไข แก้ไข max binlog stmt cache size 18,​446,​744,​073,​709,​547,​520
แก้ไข แก้ไข max connect errors 100
แก้ไข แก้ไข max connections 151
แก้ไข แก้ไข max delayed threads 20
แก้ไข แก้ไข max digest length 1,​024
แก้ไข แก้ไข max error count 1,​024
แก้ไข แก้ไข max execution time 0
แก้ไข แก้ไข max heap table size 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข max insert delayed threads 20
แก้ไข แก้ไข max join size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข max length for sort data 4,​096
แก้ไข แก้ไข max points in geometry 65,​536
แก้ไข แก้ไข max prepared stmt count 16,​382
แก้ไข แก้ไข max relay log size 0
แก้ไข แก้ไข max seeks for key 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข max sort length 1,​024
แก้ไข แก้ไข max sp recursion depth 0
แก้ไข แก้ไข max user connections 0
แก้ไข แก้ไข max write lock count 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข min examined row limit 0
แก้ไข แก้ไข myisam data pointer size 6
แก้ไข แก้ไข myisam max sort file size 9,​223,​372,​036,​853,​727,​232
แก้ไข แก้ไข myisam mmap size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข myisam recover options OFF
แก้ไข แก้ไข myisam repair threads 1
แก้ไข แก้ไข myisam sort buffer size 8,​388,​608
แก้ไข แก้ไข myisam stats method nulls_unequal
แก้ไข แก้ไข myisam use mmap OFF
แก้ไข แก้ไข mysql native password proxy users OFF
แก้ไข แก้ไข mysqlx bind address *
แก้ไข แก้ไข mysqlx connect timeout 30
แก้ไข แก้ไข mysqlx document id unique prefix 0
แก้ไข แก้ไข mysqlx enable hello notice ON
แก้ไข แก้ไข mysqlx idle worker thread timeout 60
แก้ไข แก้ไข mysqlx interactive timeout 28,​800
แก้ไข แก้ไข mysqlx max allowed packet 67,​108,​864
แก้ไข แก้ไข mysqlx max connections 100
แก้ไข แก้ไข mysqlx min worker threads 2
แก้ไข แก้ไข mysqlx port 33,​060
แก้ไข แก้ไข mysqlx port open timeout 0
แก้ไข แก้ไข mysqlx read timeout 30
แก้ไข แก้ไข mysqlx socket /var/run/mysqld/mysqlx.sock
แก้ไข แก้ไข mysqlx ssl ca
แก้ไข แก้ไข mysqlx ssl capath
แก้ไข แก้ไข mysqlx ssl cert
แก้ไข แก้ไข mysqlx ssl cipher
แก้ไข แก้ไข mysqlx ssl crl
แก้ไข แก้ไข mysqlx ssl crlpath
แก้ไข แก้ไข mysqlx ssl key
แก้ไข แก้ไข mysqlx wait timeout 28,​800
แก้ไข แก้ไข mysqlx write timeout 60
แก้ไข แก้ไข net buffer length 16,​384
แก้ไข แก้ไข net read timeout 30
แก้ไข แก้ไข net retry count 10
แก้ไข แก้ไข net write timeout 60
แก้ไข แก้ไข new OFF
แก้ไข แก้ไข ngram token size 2
แก้ไข แก้ไข offline mode OFF
แก้ไข แก้ไข old OFF
แก้ไข แก้ไข old alter table OFF
แก้ไข แก้ไข open files limit 10,​000
แก้ไข แก้ไข optimizer prune level 1
แก้ไข แก้ไข optimizer search depth 62
แก้ไข แก้ไข optimizer switch index_merge=on,​index_merge_union=on,​index_merge_sort_union=on,​index_merge_intersection=on,​engine_condition_pushdown=on,​index_condition_pushdown=on,​mrr=on,​mrr_cost_based=on,​block_nested_loop=on,​batched_key_access=off,​materialization=on,​semijoin=on,​loosescan=on,​firstmatch=on,​duplicateweedout=on,​subquery_materialization_cost_based=on,​use_index_extensions=on,​condition_fanout_filter=on,​derived_merge=on,​use_invisible_indexes=off,​skip_scan=on,​hash_join=on
แก้ไข แก้ไข optimizer trace enabled=off,​one_line=off
แก้ไข แก้ไข optimizer trace features greedy_search=on,​range_optimizer=on,​dynamic_range=on,​repeated_subselect=on
แก้ไข แก้ไข optimizer trace limit 1
แก้ไข แก้ไข optimizer trace max mem size 1,​048,​576
แก้ไข แก้ไข optimizer trace offset -1
แก้ไข แก้ไข parser max mem size 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข partial revokes OFF
แก้ไข แก้ไข password history 0
แก้ไข แก้ไข password require current OFF
แก้ไข แก้ไข password reuse interval 0
แก้ไข แก้ไข performance schema ON
แก้ไข แก้ไข performance schema accounts size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema digests size 10,​000
แก้ไข แก้ไข performance schema error size 4,​593
แก้ไข แก้ไข performance schema events stages history long size 10,​000
แก้ไข แก้ไข performance schema events stages history size 10
แก้ไข แก้ไข performance schema events statements history long size 10,​000
แก้ไข แก้ไข performance schema events statements history size 10
แก้ไข แก้ไข performance schema events transactions history long size 10,​000
แก้ไข แก้ไข performance schema events transactions history size 10
แก้ไข แก้ไข performance schema events waits history long size 10,​000
แก้ไข แก้ไข performance schema events waits history size 10
แก้ไข แก้ไข performance schema hosts size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max cond classes 100
แก้ไข แก้ไข performance schema max cond instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max digest length 1,​024
แก้ไข แก้ไข performance schema max digest sample age 60
แก้ไข แก้ไข performance schema max file classes 80
แก้ไข แก้ไข performance schema max file handles 32,​768
แก้ไข แก้ไข performance schema max file instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max index stat -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max memory classes 450
แก้ไข แก้ไข performance schema max metadata locks -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max mutex classes 300
แก้ไข แก้ไข performance schema max mutex instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max prepared statements instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max program instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max rwlock classes 60
แก้ไข แก้ไข performance schema max rwlock instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max socket classes 10
แก้ไข แก้ไข performance schema max socket instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max sql text length 1,​024
แก้ไข แก้ไข performance schema max stage classes 175
แก้ไข แก้ไข performance schema max statement classes 218
แก้ไข แก้ไข performance schema max statement stack 10
แก้ไข แก้ไข performance schema max table handles -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max table instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max table lock stat -1
แก้ไข แก้ไข performance schema max thread classes 100
แก้ไข แก้ไข performance schema max thread instances -1
แก้ไข แก้ไข performance schema session connect attrs size 512
แก้ไข แก้ไข performance schema setup actors size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema setup objects size -1
แก้ไข แก้ไข performance schema users size -1
แก้ไข แก้ไข persist only admin x509 subject
แก้ไข แก้ไข persisted globals load ON
แก้ไข แก้ไข pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
แก้ไข แก้ไข plugin dir /usr/lib/mysql/plugin/
แก้ไข แก้ไข port 3,​306
แก้ไข แก้ไข preload buffer size 32,​768
แก้ไข แก้ไข print identified with as hex OFF
แก้ไข แก้ไข profiling OFF
แก้ไข แก้ไข profiling history size 15
แก้ไข แก้ไข protocol compression algorithms zlib,​zstd,​uncompressed
แก้ไข แก้ไข protocol version 10
แก้ไข แก้ไข query alloc block size 8,​192
แก้ไข แก้ไข query prealloc size 8,​192
แก้ไข แก้ไข range alloc block size 4,​096
แก้ไข แก้ไข range optimizer max mem size 8,​388,​608
แก้ไข แก้ไข rbr exec mode STRICT
แก้ไข แก้ไข read buffer size 131,​072
แก้ไข แก้ไข read only OFF
แก้ไข แก้ไข read rnd buffer size 262,​144
แก้ไข แก้ไข regexp stack limit 8,​000,​000
แก้ไข แก้ไข regexp time limit 32
แก้ไข แก้ไข relay log demo-mysql-relay-bin
แก้ไข แก้ไข relay log basename /var/lib/mysql/demo-mysql-relay-bin
แก้ไข แก้ไข relay log index /var/lib/mysql/demo-mysql-relay-bin.index
แก้ไข แก้ไข relay log info file relay-log.info
แก้ไข แก้ไข relay log info repository TABLE
แก้ไข แก้ไข relay log purge ON
แก้ไข แก้ไข relay log recovery OFF
แก้ไข แก้ไข relay log space limit 0
แก้ไข แก้ไข report host
แก้ไข แก้ไข report password
แก้ไข แก้ไข report port 3,​306
แก้ไข แก้ไข report user
แก้ไข แก้ไข require secure transport OFF
แก้ไข แก้ไข rpl read size 8,​192
แก้ไข แก้ไข rpl stop slave timeout 31,​536,​000
แก้ไข แก้ไข schema definition cache 256
แก้ไข แก้ไข secondary engine cost threshold 100,​000
แก้ไข แก้ไข secure file priv /var/lib/mysql-files/
แก้ไข แก้ไข server id 1
แก้ไข แก้ไข server id bits 32
แก้ไข แก้ไข server uuid e2de1825-fb1e-11e9-b58c-525400cd7f1c
แก้ไข แก้ไข session track gtids OFF
แก้ไข แก้ไข session track schema ON
แก้ไข แก้ไข session track state change OFF
แก้ไข แก้ไข session track system variables time_zone,​autocommit,​character_set_client,​character_set_results,​character_set_connection
แก้ไข แก้ไข session track transaction info OFF
แก้ไข แก้ไข sha256 password auto generate rsa keys ON
แก้ไข แก้ไข sha256 password private key path private_key.pem
แก้ไข แก้ไข sha256 password proxy users OFF
แก้ไข แก้ไข sha256 password public key path public_key.pem
แก้ไข แก้ไข show create table verbosity OFF
แก้ไข แก้ไข show old temporals OFF
แก้ไข แก้ไข skip external locking ON
แก้ไข แก้ไข skip name resolve OFF
แก้ไข แก้ไข skip networking OFF
แก้ไข แก้ไข skip show database OFF
แก้ไข แก้ไข slave allow batching OFF
แก้ไข แก้ไข slave checkpoint group 512
แก้ไข แก้ไข slave checkpoint period 300
แก้ไข แก้ไข slave compressed protocol OFF
แก้ไข แก้ไข slave exec mode STRICT
แก้ไข แก้ไข slave load tmpdir /tmp
แก้ไข แก้ไข slave max allowed packet 1,​073,​741,​824
แก้ไข แก้ไข slave net timeout 60
แก้ไข แก้ไข slave parallel type DATABASE
แก้ไข แก้ไข slave parallel workers 0
แก้ไข แก้ไข slave pending jobs size max 134,​217,​728
แก้ไข แก้ไข slave preserve commit order OFF
แก้ไข แก้ไข slave rows search algorithms INDEX_SCAN,​HASH_SCAN
แก้ไข แก้ไข slave skip errors OFF
แก้ไข แก้ไข slave sql verify checksum ON
แก้ไข แก้ไข slave transaction retries 10
แก้ไข แก้ไข slave type conversions
แก้ไข แก้ไข slow launch time 2
แก้ไข แก้ไข slow query log OFF
แก้ไข แก้ไข slow query log file /var/lib/mysql/demo-mysql-slow.log
แก้ไข แก้ไข socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
แก้ไข แก้ไข sort buffer size 262,​144
แก้ไข แก้ไข sql auto is null OFF
แก้ไข แก้ไข sql big selects ON
แก้ไข แก้ไข sql buffer result OFF
แก้ไข แก้ไข sql log off OFF
แก้ไข แก้ไข sql mode ONLY_FULL_GROUP_BY,​STRICT_TRANS_TABLES,​NO_ZERO_IN_DATE,​NO_ZERO_DATE,​ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,​NO_ENGINE_SUBSTITUTION
แก้ไข แก้ไข sql notes ON
แก้ไข แก้ไข sql quote show create ON
แก้ไข แก้ไข sql require primary key OFF
แก้ไข แก้ไข sql safe updates OFF
แก้ไข แก้ไข sql select limit 18,​446,​744,​073,​709,​551,​616
แก้ไข แก้ไข sql slave skip counter 0
แก้ไข แก้ไข sql warnings OFF
แก้ไข แก้ไข ssl ca ca.pem
แก้ไข แก้ไข ssl capath
แก้ไข แก้ไข ssl cert server-cert.pem
แก้ไข แก้ไข ssl cipher
แก้ไข แก้ไข ssl crl
แก้ไข แก้ไข ssl crlpath
แก้ไข แก้ไข ssl fips mode OFF
แก้ไข แก้ไข ssl key server-key.pem
แก้ไข แก้ไข stored program cache 256
แก้ไข แก้ไข stored program definition cache 256
แก้ไข แก้ไข super read only OFF
แก้ไข แก้ไข sync binlog 1
แก้ไข แก้ไข sync master info 10,​000
แก้ไข แก้ไข sync relay log 10,​000
แก้ไข แก้ไข sync relay log info 10,​000
แก้ไข แก้ไข system time zone CEST
แก้ไข แก้ไข table definition cache 2,​000
แก้ไข แก้ไข table encryption privilege check OFF
แก้ไข แก้ไข table open cache 4,​000
แก้ไข แก้ไข table open cache instances 16
แก้ไข แก้ไข tablespace definition cache 256
แก้ไข แก้ไข temptable max ram 1,​073,​741,​824
แก้ไข แก้ไข temptable use mmap ON
แก้ไข แก้ไข thread cache size 9
แก้ไข แก้ไข thread handling one-thread-per-connection
แก้ไข แก้ไข thread stack 286,​720
แก้ไข แก้ไข time zone SYSTEM
แก้ไข แก้ไข tls ciphersuites
แก้ไข แก้ไข tls version TLSv1,​TLSv1.1,​TLSv1.2
แก้ไข แก้ไข tmp table size 16,​777,​216
แก้ไข แก้ไข tmpdir /tmp
แก้ไข แก้ไข transaction alloc block size 8,​192
แก้ไข แก้ไข transaction isolation REPEATABLE-READ
แก้ไข แก้ไข transaction prealloc size 4,​096
แก้ไข แก้ไข transaction read only OFF
แก้ไข แก้ไข transaction write set extraction XXHASH64
แก้ไข แก้ไข unique checks ON
แก้ไข แก้ไข updatable views with limit YES
แก้ไข แก้ไข version 8.0.18
แก้ไข แก้ไข version comment MySQL Community Server - GPL
แก้ไข แก้ไข version compile machine x86_64
แก้ไข แก้ไข version compile os Linux
แก้ไข แก้ไข version compile zlib 1.2.11
แก้ไข แก้ไข wait timeout 28,​800
แก้ไข แก้ไข windowing use high precision ON