Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Questions since startup: 7.050 Tài liệu

  • ø mỗi giờ: 33.571
  • ø mỗi phút: 560
  • ø mỗi giây: 9
Các câu lệnh # ø per hour %
select 3.339 15,9 k 47,36
set option 1.462 6.961,9 20,74
show tables 1.163 5.538,1 16,50
change db 478 2.276,2 6,78
show grants 209 995,2 2,96
show variables 163 776,2 2,31
show binlogs 110 523,8 1,56
create table 34 161,9 <0.01
show fields 25 119 <0.01
show master status 15 71,4 <0.01
show slave status 15 71,4 <0.01
show keys 12 57,1 <0.01
show create table 8 38,1 <0.01
show warnings 8 38,1 <0.01
show table status 4 19 <0.01
create db 2 9,5 <0.01
flush 1 4,8 <0.01
show slave hosts 1 4,8 <0.01
show status 1 4,8 <0.01