Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Bộ lọc
Tiến trình MÃ SỐ Người dùng Máy chủ Cơ sở dữ liệu Lệnh Thời gian Tình trạng Truy vấn SQL Show full queries
Giết 4 event_scheduler localhost Không Daemon 197 Waiting on empty queue ---
Giết 216 pma 192.168.30.20:42772 Không Sleep 0 --- ---
Giết 217 root 192.168.30.20:42774 mysql Query 0 starting
SHOW PROCESSLIST