Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Thêm biểu đồ Bật kéo thả biểu đồ
Tốc độ làm tươi

Các cột đồ thị
Bố trí đồ thị Bố trí các biểu đồ được lưu trong phần kho chứa nội bộ của trình duyệt. Bạn có thể muốn xuất nó ra nếu bạn có một cài đặt tinh vi.
Nhập - Xuất - Đặt lại thành mặc định

The phpMyAdmin Monitor can assist you in optimizing the server configuration and track down time intensive queries. For the latter you will need to set log_output to 'TABLE' and have either the slow_query_log or general_log enabled. Note however, that the general_log produces a lot of data and increases server load by up to 15%.

Đang tải…

Dùng theo dõi:

Your browser will refresh all displayed charts in a regular interval. You may add charts and change the refresh rate under 'Settings', or remove any chart using the cog icon on each respective chart.

To display queries from the logs, select the relevant time span on any chart by holding down the left mouse button and panning over the chart. Once confirmed, this will load a table of grouped queries, there you may click on any occurring SELECT statements to further analyze them.

Xin hãy chú ý:

Enabling the general_log may increase the server load by 5-15%. Also be aware that generating statistics from the logs is a load intensive task, so it is advisable to select only a small time span and to disable the general_log and empty its table once monitoring is not required any more.

Vùng thời gian đã chọn: -


Chọn xem nhật ký nào bạn muốn thống kê để mà tạo.

Kết quả được nhóm theo chữ truy vấn.Tài liệu
Tài liệu