วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

ผู้ใช้ `root`@`127.0.0.1`

  User accounts overview

ชื่อผู้ใช้ Host name รหัสผ่าน สิทธิแบบโกลบอล Note: MySQL privilege names are expressed in English. User group มอบสิทธิ กระทำการ
localhost ใช่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
192.168.30.% ใช่ USAGE ไม่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
127.0.0.1 ไม่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
192.168.30.% ไม่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
::1 ไม่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
demo-mariadb ไม่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
localhost ไม่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
Remove selected user accounts Remove selected user accounts

เพิกถอน active privileges ทั้งหมดจากผู้ใช้ และลบผู้ใช้ทิ้งหลังจากนั้น.