Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Người dùng `kevinmoreno`@`localhost`

  Tổng thể tài khoản người dùng

Tài khoản Tên máy Mật khẩu Không đủ quyền. Note: MySQL privilege names are expressed in English. Quyền cấp Hành động
localhost ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
localhost SELECT Không Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
localhost SHUTDOWN, SUPER Không Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
localhost USAGE Không Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
localhost USAGE Không Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
192.168.30.% USAGE Không Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
192.168.30.% Không ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
localhost Không ALL PRIVILEGES Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
localhost USAGE Không Sửa đặc quyền Sửa đặc quyền Xuất Xuất
Lưu mục đã chọn Lưu mục đã chọn
Xóa bỏ các tài khoản người dùng đã chọn Xóa bỏ các tài khoản người dùng đã chọn

Thu hồi mọi đặc quyền đang được cấp từ người dùng và xóa chúng sau đó.