วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

ผู้ใช้ `kevinmoreno`@`localhost`

  User accounts overview

ชื่อผู้ใช้ Host name รหัสผ่าน สิทธิแบบโกลบอล Note: MySQL privilege names are expressed in English. มอบสิทธิ กระทำการ
localhost ใช่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
localhost ใช่ SELECT ไม่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
localhost ใช่ SHUTDOWN, SUPER ไม่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
localhost ใช่ USAGE ไม่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
localhost ใช่ USAGE ไม่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
192.168.30.% ใช่ USAGE ไม่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
192.168.30.% ไม่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
localhost ไม่ ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
localhost ใช่ USAGE ไม่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก:
Remove selected user accounts Remove selected user accounts

เพิกถอน active privileges ทั้งหมดจากผู้ใช้ และลบผู้ใช้ทิ้งหลังจากนั้น.