Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

  Tạo tài khoản người dùng mới

Thông tin đăng nhập
Khi dùng bảng máy chủ, trường này sẽ bị bỏ qua và các giá trị lưu trong bảng Máy chủ được dùng để thay thế.
Strength:
 
 
Cơ sở dữ liệu cho người dùng


Không đủ quyền.

Chú ý: Các tên đặc quyền MySQL là được biểu diễn bằng tiếng Anh.

Giới hạn tài nguyên

Chú ý: Đặt các tùy chọn này thành 0 (số không) để không giới hạn.

SSL