วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

  Add user account

ข้อมูลล็อกอิน
When Host table is used, this field is ignored and values stored in Host table are used instead.
Strength:
 
 
Database for user accountสิทธิแบบโกลบอล

Note: MySQL privilege names are expressed in English.

ขีดจำกัดของทรัพยากร

โปรดทราบ: ถ้าเปลี่ยนค่าเหล่านี้เป็น 0 (ศูนย์) จะหมายถึง ไม่มีขีดจำกัด.

SSL