Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Phần bổ sung

AUTHENTICATION
Phần bổ sung Mô tả Phiên bản Tác giả Giấy phép
mysql_native_password Native MySQL authentication 1.0 R.J.Silk, Sergei Golubchik GPL
mysql_old_password Old MySQL-4.0 authentication 1.0 R.J.Silk, Sergei Golubchik GPL
unix_socket Unix Socket based authentication 1.0 Sergei Golubchik GPL
INFORMATION SCHEMA
Phần bổ sung Mô tả Phiên bản Tác giả Giấy phép
CLIENT_STATISTICS Client Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
FEEDBACK tắt MariaDB User Feedback Plugin 1.1 Sergei Golubchik GPL
INDEX_STATISTICS Index Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
INNODB_BUFFER_PAGE InnoDB Buffer Page Information 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_BUFFER_PAGE_LRU InnoDB Buffer Page in LRU 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_BUFFER_POOL_STATS InnoDB Buffer Pool Statistics Information 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP Statistics for the InnoDB compression 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMPMEM Statistics for the InnoDB compressed buffer pool 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMPMEM_RESET Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; reset cumulated counts 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_PER_INDEX Statistics for the InnoDB compression (per index) 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET Statistics for the InnoDB compression (per index); reset cumulated counts 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_RESET Statistics for the InnoDB compression; reset cumulated counts 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_BEING_DELETED INNODB AUXILIARY FTS BEING DELETED TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_CONFIG INNODB AUXILIARY FTS CONFIG TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD Default stopword list for InnoDB Full Text Search 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_DELETED INNODB AUXILIARY FTS DELETED TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_INDEX_CACHE INNODB AUXILIARY FTS INDEX CACHED 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_INDEX_TABLE INNODB AUXILIARY FTS INDEX TABLE 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_LOCKS InnoDB conflicting locks 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_LOCK_WAITS InnoDB which lock is blocking which 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_METRICS InnoDB Metrics Info 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_MUTEXES InnoDB SYS_DATAFILES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_COLUMNS InnoDB SYS_COLUMNS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_DATAFILES InnoDB SYS_DATAFILES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_FIELDS InnoDB SYS_FIELDS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_FOREIGN InnoDB SYS_FOREIGN 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_FOREIGN_COLS InnoDB SYS_FOREIGN_COLS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_INDEXES InnoDB SYS_INDEXES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS InnoDB SYS_SEMAPHORE_WAITS 10.4 MariaDB Corporation GPL
INNODB_SYS_TABLES InnoDB SYS_TABLES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_TABLESPACES InnoDB SYS_TABLESPACES 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_TABLESTATS InnoDB SYS_TABLESTATS 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_SYS_VIRTUAL InnoDB SYS_VIRTUAL 10.4 Oracle Corporation GPL
INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION InnoDB TABLESPACES_ENCRYPTION 10.4 Google Inc BSD
INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING InnoDB TABLESPACES_SCRUBBING 10.4 Google Inc BSD
INNODB_TRX InnoDB transactions 10.4 Oracle Corporation GPL
TABLE_STATISTICS Table Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
USER_STATISTICS User Statistics 2.0 Percona and Sergei Golubchik GPL
user_variables User-defined variables 1.0 Sergey Vojtovich GPL
REPLICATION
Phần bổ sung Mô tả Phiên bản Tác giả Giấy phép
wsrep Wsrep replication plugin 1.0 Codership Oy GPL
STORAGE ENGINE
Phần bổ sung Mô tả Phiên bản Tác giả Giấy phép
Aria Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for internal temporary tables and privilege tables 1.5 MariaDB Corporation Ab GPL
binlog This is a pseudo storage engine to represent the binlog in a transaction 1.0 MySQL AB GPL
CSV Stores tables as CSV files 1.0 Brian Aker, MySQL AB GPL
InnoDB Supports transactions, row-level locking, foreign keys and encryption for tables 10.4 Oracle Corporation GPL
MEMORY Hash based, stored in memory, useful for temporary tables 1.0 MySQL AB GPL
MRG_MyISAM Collection of identical MyISAM tables 1.0 MySQL AB GPL
MyISAM Non-transactional engine with good performance and small data footprint 1.0 MySQL AB GPL
partition Partition Storage Engine Helper 1.0 Mikael Ronstrom, MySQL AB GPL
PERFORMANCE_SCHEMA Performance Schema 0.1 Marc Alff, Oracle GPL
SEQUENCE Generated tables filled with sequential values 1.0 Sergei Golubchik GPL
SQL_SEQUENCE Sequence Storage Engine for CREATE SEQUENCE 1.0 jianwei.zhao @ Aliyun & Monty @ MariaDB corp GPL