วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

ปลั๊กอิน

AUDIT
Plugin คำอธิบาย เวอร์ชั่น Author ลิขสิทธิ์
mysqlx_cache_cleaner Cache cleaner for sha2 authentication in X plugin 1.0 Oracle Inc GPL
sha2_cache_cleaner Cache cleaner for Caching sha2 authentication 1.0 Oracle Inc GPL
AUTHENTICATION
Plugin คำอธิบาย เวอร์ชั่น Author ลิขสิทธิ์
auth_socket Unix Socket based authentication 1.1 Sergei Golubchik GPL
caching_sha2_password Caching sha2 authentication 1.0 Oracle GPL
mysql_native_password Native MySQL authentication 1.1 R.J.Silk, Sergei Golubchik GPL
sha256_password SHA256 password authentication 1.1 Oracle GPL
DAEMON
Plugin คำอธิบาย เวอร์ชั่น Author ลิขสิทธิ์
mysqlx X Plugin for MySQL 1.0 Oracle Corp GPL
FTPARSER
Plugin คำอธิบาย เวอร์ชั่น Author ลิขสิทธิ์
ngram Ngram Full-Text Parser 0.1 Oracle Corp GPL
INFORMATION SCHEMA
Plugin คำอธิบาย เวอร์ชั่น Author ลิขสิทธิ์
INNODB_BUFFER_PAGE InnoDB Buffer Page Information 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_BUFFER_PAGE_LRU InnoDB Buffer Page in LRU 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_BUFFER_POOL_STATS InnoDB Buffer Pool Statistics Information 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_CACHED_INDEXES InnoDB cached indexes 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP Statistics for the InnoDB compression 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMPMEM Statistics for the InnoDB compressed buffer pool 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMPMEM_RESET Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; reset cumulated counts 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_PER_INDEX Statistics for the InnoDB compression (per index) 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET Statistics for the InnoDB compression (per index); reset cumulated counts 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_CMP_RESET Statistics for the InnoDB compression; reset cumulated counts 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_COLUMNS InnoDB INNODB_COLUMNS 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_BEING_DELETED INNODB AUXILIARY FTS BEING DELETED TABLE 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_CONFIG INNODB AUXILIARY FTS CONFIG TABLE 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD Default stopword list for InnDB Full Text Search 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_DELETED INNODB AUXILIARY FTS DELETED TABLE 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_INDEX_CACHE INNODB AUXILIARY FTS INDEX CACHED 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_FT_INDEX_TABLE INNODB AUXILIARY FTS INDEX TABLE 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_INDEXES InnoDB INNODB_INDEXES 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_METRICS InnoDB Metrics Info 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_SESSION_TEMP_TABLESPACES InnoDB Session Temporary tablespaces 8.0 Oracle Corporation GPL
INNODB_TABLES InnoDB INNODB_TABLES 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_TABLESPACES InnoDB INNODB_TABLESPACES 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_TABLESTATS InnoDB INNODB_TABLESTATS 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_TEMP_TABLE_INFO InnoDB Temp Table Stats 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_TRX InnoDB transactions 8.1 Oracle Corporation GPL
INNODB_VIRTUAL InnoDB INNODB_VIRTUAL 8.1 Oracle Corporation GPL
STORAGE ENGINE
Plugin คำอธิบาย เวอร์ชั่น Author ลิขสิทธิ์
ARCHIVE Archive storage engine 3.0 Brian Aker, MySQL AB GPL
binlog This is a pseudo storage engine to represent the binlog in a transaction 1.0 MySQL AB GPL
BLACKHOLE /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) 1.0 MySQL AB GPL
CSV CSV storage engine 1.0 Brian Aker, MySQL AB GPL
FEDERATED ปิดใช้งาน Federated MySQL storage engine 1.0 Patrick Galbraith and Brian Aker, MySQL AB GPL
InnoDB Supports transactions, row-level locking, and foreign keys 8.0 Oracle Corporation GPL
MEMORY Hash based, stored in memory, useful for temporary tables 1.0 MySQL AB GPL
MRG_MYISAM Collection of identical MyISAM tables 1.0 MySQL AB GPL
MyISAM MyISAM storage engine 1.0 MySQL AB GPL
PERFORMANCE_SCHEMA Performance Schema 0.1 Marc Alff, Oracle GPL
TempTable InnoDB temporary storage engine 1.0 Oracle Corporation GPL