วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

Storage engines

เครื่องมือที่เก็บข้อมูล คำอธิบาย
CSV Stores tables as CSV files
MRG_MyISAM Collection of identical MyISAM tables
MEMORY Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
Aria Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for internal temporary tables and privilege tables
MyISAM Non-transactional engine with good performance and small data footprint
SEQUENCE Generated tables filled with sequential values
InnoDB Supports transactions, row-level locking, foreign keys and encryption for tables
PERFORMANCE_SCHEMA Performance Schema