วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

Storage engines

เครื่องมือที่เก็บข้อมูล คำอธิบาย
FEDERATED Federated MySQL storage engine
MEMORY Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
InnoDB Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
PERFORMANCE_SCHEMA Performance Schema
MyISAM MyISAM storage engine
MRG_MYISAM Collection of identical MyISAM tables
BLACKHOLE /dev/null storage engine (anything you write to it disappears)
CSV CSV storage engine
ARCHIVE Archive storage engine