Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng Thời gian cần
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu

Tạo cơ sở dữ liệu Tạo cơ sở dữ liệu Tài liệu
Tìm kiếm
Cơ sở dữ liệu Bảng mã đối chiếu Tăng dần Primary replication Hành động
hertz's123FONEXPIAFETGLASFRAME0 ascii_bin Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
world latin1_swedish_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
menagerie latin1_swedish_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
opengis latin1_swedish_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
sakila latin1_swedish_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
emi utf8mb4_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
MARIA utf8mb4_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
mysql utf8mb4_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
ttttt utf8mb4_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
base1234 utf8mb4_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
Baza danych - projekt utf8mb4_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
dav utf8mb4_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
phpmyadmin utf8_bin Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
information_schema utf8_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
performance_schema utf8_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
Tổng cộng: 15
Bật thống kê