Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu

Tạo cơ sở dữ liệu Tạo cơ sở dữ liệu Tài liệu
Tìm kiếm
Cơ sở dữ liệu Tăng dần Bảng mã đối chiếu Primary replication Hành động
Bieg utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
information_schema utf8_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
mysql utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
performance_schema utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
Portfolio_Marcus utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
PRUEBA utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
pw utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
sakila utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
serveruwebcoBressolia utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
shoe_db utf8_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
sklepSerohenko utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
sku utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
StdMdDB utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
Stefano utf32_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
students hp8_english_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
students 2020 utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
superpos utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
sys utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
table utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
Table_insertion utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
tb utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
test19 utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
teste_teste utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
TlapaleriaMalfoy utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
Trickysolo utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
vedettfak latin1_swedish_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
victory 2020 utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
wisedb utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
world utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ utf8_general_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
аа utf8mb4_0900_ai_ci Bản sao Bản sao Kiểm tra đặc quyền Kiểm tra đặc quyền
Tổng cộng: 31
Bật thống kê