Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Character sets and collations

armscii8
ARMSCII-8 Armenian
 • armscii8_bin
  Armenian, Nhị phân
 • armscii8_general_ci
  Armenian, không phân biệt HOA/thường
  default
ascii
US ASCII
 • ascii_bin
  Tây Âu, Nhị phân
 • ascii_general_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
  default
big5
Big5 Traditional Chinese
 • big5_bin
  Tiếng Trung phồn thể, Nhị phân
 • big5_chinese_ci
  Tiếng Trung phồn thể, không phân biệt HOA/thường
  default
binary
Binary pseudo charset
 • binary
  Nhị phân
  default
cp1250
Windows Central European
 • cp1250_bin
  Trung Âu, Nhị phân
 • cp1250_croatian_ci
  Croatian, không phân biệt HOA/thường
 • cp1250_czech_cs
  Tiếng Séc, phân biệt chữ HOA/thường
 • cp1250_general_ci
  Trung Âu, không phân biệt HOA/thường
  default
 • cp1250_polish_ci
  Tiếng Ba Lan, không phân biệt HOA/thường
cp1251
Windows Cyrillic
 • cp1251_bin
  Cyrillic, Nhị phân
 • cp1251_bulgarian_ci
  Tiếng Bun-ga-ri, không phân biệt HOA/thường
 • cp1251_general_ci
  Cyrillic, không phân biệt HOA/thường
  default
 • cp1251_general_cs
  Cyrillic, phân biệt chữ HOA/thường
 • cp1251_ukrainian_ci
  Tiếng Ukraina, không phân biệt HOA/thường
cp1256
Windows Arabic
 • cp1256_bin
  Tiếng Ả Rập, Nhị phân
 • cp1256_general_ci
  Tiếng Ả Rập, không phân biệt HOA/thường
  default
cp1257
Windows Baltic
 • cp1257_bin
  Tiếng Ban-tích, Nhị phân
 • cp1257_general_ci
  Tiếng Ban-tích, không phân biệt HOA/thường
  default
 • cp1257_lithuanian_ci
  Lithuanian, không phân biệt HOA/thường
cp850
DOS West European
 • cp850_bin
  Tây Âu, Nhị phân
 • cp850_general_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
  default
cp852
DOS Central European
 • cp852_bin
  Trung Âu, Nhị phân
 • cp852_general_ci
  Trung Âu, không phân biệt HOA/thường
  default
cp866
DOS Russian
 • cp866_bin
  Tiếng Nga, Nhị phân
 • cp866_general_ci
  Tiếng Nga, không phân biệt HOA/thường
  default
cp932
SJIS for Windows Japanese
 • cp932_bin
  Tiếng Nhật, Nhị phân
 • cp932_japanese_ci
  Tiếng Nhật, không phân biệt HOA/thường
  default
dec8
DEC West European
 • dec8_bin
  Tây Âu, Nhị phân
 • dec8_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển, không phân biệt HOA/thường
  default
eucjpms
UJIS for Windows Japanese
 • eucjpms_bin
  Tiếng Nhật, Nhị phân
 • eucjpms_japanese_ci
  Tiếng Nhật, không phân biệt HOA/thường
  default
euckr
EUC-KR Korean
 • euckr_bin
  Tiếng Hàn Quốc, Nhị phân
 • euckr_korean_ci
  Tiếng Hàn Quốc, không phân biệt HOA/thường
  default
gb18030
China National Standard GB18030
 • gb18030_bin
  Tiếng Trung, Nhị phân
 • gb18030_chinese_ci
  Tiếng Trung, không phân biệt HOA/thường
  default
 • gb18030_unicode_520_ci
  Tiếng Trung (UCA 5.2.0), không phân biệt HOA/thường
gb2312
GB2312 Simplified Chinese
 • gb2312_bin
  Tiếng Trung giản thể, Nhị phân
 • gb2312_chinese_ci
  Tiếng Trung giản thể, không phân biệt HOA/thường
  default
gbk
GBK Simplified Chinese
 • gbk_bin
  Tiếng Trung giản thể, Nhị phân
 • gbk_chinese_ci
  Tiếng Trung giản thể, không phân biệt HOA/thường
  default
geostd8
GEOSTD8 Georgian
 • geostd8_bin
  Georgian, Nhị phân
 • geostd8_general_ci
  Georgian, không phân biệt HOA/thường
  default
greek
ISO 8859-7 Greek
 • greek_bin
  Tiếng Hy Lạp, Nhị phân
 • greek_general_ci
  Tiếng Hy Lạp, không phân biệt HOA/thường
  default
hebrew
ISO 8859-8 Hebrew
 • hebrew_bin
  Tiếng Do Thái, Nhị phân
 • hebrew_general_ci
  Tiếng Do Thái, không phân biệt HOA/thường
  default
hp8
HP West European
 • hp8_bin
  Tây Âu, Nhị phân
 • hp8_english_ci
  Tiếng Anh, không phân biệt HOA/thường
  default
keybcs2
DOS Kamenicky Czech-Slovak
 • keybcs2_bin
  Czech-Slovak, Nhị phân
 • keybcs2_general_ci
  Czech-Slovak, không phân biệt HOA/thường
  default
koi8r
KOI8-R Relcom Russian
 • koi8r_bin
  Tiếng Nga, Nhị phân
 • koi8r_general_ci
  Tiếng Nga, không phân biệt HOA/thường
  default
koi8u
KOI8-U Ukrainian
 • koi8u_bin
  Tiếng Ukraina, Nhị phân
 • koi8u_general_ci
  Tiếng Ukraina, không phân biệt HOA/thường
  default
latin1
cp1252 West European
 • latin1_bin
  Tây Âu, Nhị phân
 • latin1_danish_ci
  Tiếng Đan Mạch, không phân biệt HOA/thường
 • latin1_general_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
 • latin1_general_cs
  Tây Âu, phân biệt chữ HOA/thường
 • latin1_german1_ci
  Tiếng Đức (thứ tự từ điển), không phân biệt HOA/thường
 • latin1_german2_ci
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ), không phân biệt HOA/thường
 • latin1_spanish_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại), không phân biệt HOA/thường
 • latin1_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển, không phân biệt HOA/thường
  default
latin2
ISO 8859-2 Central European
 • latin2_bin
  Trung Âu, Nhị phân
 • latin2_croatian_ci
  Croatian, không phân biệt HOA/thường
 • latin2_czech_cs
  Tiếng Séc, phân biệt chữ HOA/thường
 • latin2_general_ci
  Trung Âu, không phân biệt HOA/thường
  default
 • latin2_hungarian_ci
  Tiếng Hung Ga Ri, không phân biệt HOA/thường
latin5
ISO 8859-9 Turkish
 • latin5_bin
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Nhị phân
 • latin5_turkish_ci
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, không phân biệt HOA/thường
  default
latin7
ISO 8859-13 Baltic
 • latin7_bin
  Tiếng Ban-tích, Nhị phân
 • latin7_estonian_cs
  Estonian, phân biệt chữ HOA/thường
 • latin7_general_ci
  Tiếng Ban-tích, không phân biệt HOA/thường
  default
 • latin7_general_cs
  Tiếng Ban-tích, phân biệt chữ HOA/thường
macce
Mac Central European
 • macce_bin
  Trung Âu, Nhị phân
 • macce_general_ci
  Trung Âu, không phân biệt HOA/thường
  default
macroman
Mac West European
 • macroman_bin
  Tây Âu, Nhị phân
 • macroman_general_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
  default
sjis
Shift-JIS Japanese
 • sjis_bin
  Tiếng Nhật, Nhị phân
 • sjis_japanese_ci
  Tiếng Nhật, không phân biệt HOA/thường
  default
swe7
7bit Swedish
 • swe7_bin
  Tiếng Thụy điển, Nhị phân
 • swe7_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển, không phân biệt HOA/thường
  default
tis620
TIS620 Thai
 • tis620_bin
  Tiếng Thái, Nhị phân
 • tis620_thai_ci
  Tiếng Thái, không phân biệt HOA/thường
  default
ucs2
UCS-2 Unicode
 • ucs2_bin
  Unicode, Nhị phân
 • ucs2_croatian_ci
  Croatian, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_czech_ci
  Tiếng Séc, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_danish_ci
  Tiếng Đan Mạch, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_esperanto_ci
  Quốc tế ngữ, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_estonian_ci
  Estonian, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_general_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
  default
 • ucs2_general_mysql500_ci
  Unicode (MySQL 5.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_german2_ci
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ), không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_hungarian_ci
  Tiếng Hung Ga Ri, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_icelandic_ci
  Icelandic, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_latvian_ci
  Latvian, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_lithuanian_ci
  Lithuanian, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_persian_ci
  Persian, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_polish_ci
  Tiếng Ba Lan, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_roman_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_romanian_ci
  Romanian, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_sinhala_ci
  Sinhalese, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_slovak_ci
  Slovak, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_slovenian_ci
  Slovenian, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_spanish2_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (truyền thống), không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_spanish_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại), không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_turkish_ci
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_unicode_520_ci
  Unicode (UCA 5.2.0), không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_unicode_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
 • ucs2_vietnamese_ci
  Tiếng Việt, không phân biệt HOA/thường
ujis
EUC-JP Japanese
 • ujis_bin
  Tiếng Nhật, Nhị phân
 • ujis_japanese_ci
  Tiếng Nhật, không phân biệt HOA/thường
  default
utf16
UTF-16 Unicode
 • utf16_bin
  Unicode, Nhị phân
 • utf16_croatian_ci
  Croatian, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_czech_ci
  Tiếng Séc, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_danish_ci
  Tiếng Đan Mạch, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_esperanto_ci
  Quốc tế ngữ, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_estonian_ci
  Estonian, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_general_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
  default
 • utf16_german2_ci
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ), không phân biệt HOA/thường
 • utf16_hungarian_ci
  Tiếng Hung Ga Ri, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_icelandic_ci
  Icelandic, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_latvian_ci
  Latvian, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_lithuanian_ci
  Lithuanian, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_persian_ci
  Persian, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_polish_ci
  Tiếng Ba Lan, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_roman_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_romanian_ci
  Romanian, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_sinhala_ci
  Sinhalese, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_slovak_ci
  Slovak, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_slovenian_ci
  Slovenian, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_spanish2_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (truyền thống), không phân biệt HOA/thường
 • utf16_spanish_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại), không phân biệt HOA/thường
 • utf16_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_turkish_ci
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_unicode_520_ci
  Unicode (UCA 5.2.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf16_unicode_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
 • utf16_vietnamese_ci
  Tiếng Việt, không phân biệt HOA/thường
utf16le
UTF-16LE Unicode
 • utf16le_bin
  Unicode, Nhị phân
 • utf16le_general_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
  default
utf32
UTF-32 Unicode
 • utf32_bin
  Unicode, Nhị phân
 • utf32_croatian_ci
  Croatian, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_czech_ci
  Tiếng Séc, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_danish_ci
  Tiếng Đan Mạch, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_esperanto_ci
  Quốc tế ngữ, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_estonian_ci
  Estonian, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_general_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
  default
 • utf32_german2_ci
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ), không phân biệt HOA/thường
 • utf32_hungarian_ci
  Tiếng Hung Ga Ri, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_icelandic_ci
  Icelandic, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_latvian_ci
  Latvian, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_lithuanian_ci
  Lithuanian, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_persian_ci
  Persian, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_polish_ci
  Tiếng Ba Lan, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_roman_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_romanian_ci
  Romanian, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_sinhala_ci
  Sinhalese, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_slovak_ci
  Slovak, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_slovenian_ci
  Slovenian, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_spanish2_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (truyền thống), không phân biệt HOA/thường
 • utf32_spanish_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại), không phân biệt HOA/thường
 • utf32_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_turkish_ci
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_unicode_520_ci
  Unicode (UCA 5.2.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf32_unicode_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
 • utf32_vietnamese_ci
  Tiếng Việt, không phân biệt HOA/thường
utf8
UTF-8 Unicode
 • utf8_bin
  Unicode, Nhị phân
 • utf8_croatian_ci
  Croatian, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_czech_ci
  Tiếng Séc, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_danish_ci
  Tiếng Đan Mạch, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_esperanto_ci
  Quốc tế ngữ, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_estonian_ci
  Estonian, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_general_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
  default
 • utf8_general_mysql500_ci
  Unicode (MySQL 5.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8_german2_ci
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ), không phân biệt HOA/thường
 • utf8_hungarian_ci
  Tiếng Hung Ga Ri, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_icelandic_ci
  Icelandic, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_latvian_ci
  Latvian, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_lithuanian_ci
  Lithuanian, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_persian_ci
  Persian, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_polish_ci
  Tiếng Ba Lan, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_roman_ci
  Tây Âu, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_romanian_ci
  Romanian, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_sinhala_ci
  Sinhalese, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_slovak_ci
  Slovak, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_slovenian_ci
  Slovenian, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_spanish2_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (truyền thống), không phân biệt HOA/thường
 • utf8_spanish_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại), không phân biệt HOA/thường
 • utf8_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_tolower_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_turkish_ci
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_unicode_520_ci
  Unicode (UCA 5.2.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8_unicode_ci
  Unicode, không phân biệt HOA/thường
 • utf8_vietnamese_ci
  Tiếng Việt, không phân biệt HOA/thường
utf8mb4
UTF-8 Unicode
 • utf8mb4_0900_ai_ci
  Unicode (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
  default
 • utf8mb4_0900_as_ci
  Unicode (UCA 9.0.0), accent-sensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_0900_as_cs
  Unicode (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_0900_bin
  Unicode (UCA 9.0.0), Nhị phân
 • utf8mb4_bin
  Unicode (UCA 4.0.0), Nhị phân
 • utf8mb4_croatian_ci
  Croatian (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_cs_0900_ai_ci
  Tiếng Séc (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_cs_0900_as_cs
  Tiếng Séc (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_czech_ci
  Tiếng Séc (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_da_0900_ai_ci
  Tiếng Đan Mạch (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_da_0900_as_cs
  Tiếng Đan Mạch (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_danish_ci
  Tiếng Đan Mạch (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ) (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_de_pb_0900_as_cs
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ) (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_eo_0900_ai_ci
  Quốc tế ngữ (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_eo_0900_as_cs
  Quốc tế ngữ (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_es_0900_ai_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại) (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_es_0900_as_cs
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại) (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_es_trad_0900_ai_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (truyền thống) (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_es_trad_0900_as_cs
  Tiếng Tây Ban Nha (truyền thống) (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_esperanto_ci
  Quốc tế ngữ (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_estonian_ci
  Estonian (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_et_0900_ai_ci
  Estonian (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_et_0900_as_cs
  Estonian (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_general_ci
  Unicode (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_german2_ci
  Tiếng Đức (thứ tự theo danh bạ) (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_hr_0900_ai_ci
  Croatian (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_hr_0900_as_cs
  Croatian (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_hu_0900_ai_ci
  Tiếng Hung Ga Ri (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_hu_0900_as_cs
  Tiếng Hung Ga Ri (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_hungarian_ci
  Tiếng Hung Ga Ri (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_icelandic_ci
  Icelandic (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_is_0900_ai_ci
  Icelandic (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_is_0900_as_cs
  Icelandic (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_ja_0900_as_cs
  Tiếng Nhật (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks
  Tiếng Nhật (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường, kana-sensitive
 • utf8mb4_la_0900_ai_ci
  Tiếng Latin cổ điển (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_la_0900_as_cs
  Tiếng Latin cổ điển (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_latvian_ci
  Latvian (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_lithuanian_ci
  Lithuanian (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_lt_0900_ai_ci
  Lithuanian (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_lt_0900_as_cs
  Lithuanian (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_lv_0900_ai_ci
  Latvian (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_lv_0900_as_cs
  Latvian (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_persian_ci
  Persian (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_pl_0900_ai_ci
  Tiếng Ba Lan (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_pl_0900_as_cs
  Tiếng Ba Lan (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_polish_ci
  Tiếng Ba Lan (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_ro_0900_ai_ci
  Romanian (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_ro_0900_as_cs
  Romanian (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_roman_ci
  Tây Âu (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_romanian_ci
  Romanian (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_ru_0900_ai_ci
  Tiếng Nga (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_ru_0900_as_cs
  Tiếng Nga (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_sinhala_ci
  Sinhalese (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_sk_0900_ai_ci
  Slovak (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_sk_0900_as_cs
  Slovak (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_sl_0900_ai_ci
  Slovenian (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_sl_0900_as_cs
  Slovenian (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_slovak_ci
  Slovak (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_slovenian_ci
  Slovenian (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_spanish2_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (truyền thống) (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_spanish_ci
  Tiếng Tây Ban Nha (hiện đại) (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_sv_0900_ai_ci
  Tiếng Thụy điển (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_sv_0900_as_cs
  Tiếng Thụy điển (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_swedish_ci
  Tiếng Thụy điển (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_tr_0900_ai_ci
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_tr_0900_as_cs
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_turkish_ci
  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_unicode_520_ci
  Unicode (UCA 5.2.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_unicode_ci
  Unicode (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_vi_0900_ai_ci
  Tiếng Việt (UCA 9.0.0), accent-insensitive, không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_vi_0900_as_cs
  Tiếng Việt (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường
 • utf8mb4_vietnamese_ci
  Tiếng Việt (UCA 4.0.0), không phân biệt HOA/thường
 • utf8mb4_zh_0900_as_cs
  Tiếng Trung (UCA 9.0.0), accent-sensitive, phân biệt chữ HOA/thường