วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

Character sets and collations

armscii8
ARMSCII-8 Armenian
 • armscii8_bin
  อาร์เมเนีย, ข้อมูลไบนารี
 • armscii8_general_ci
  อาร์เมเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
ascii
US ASCII
 • ascii_bin
  ยุโรปตะวันตก, ข้อมูลไบนารี
 • ascii_general_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
big5
Big5 Traditional Chinese
 • big5_bin
  จีน (ตัวเต็ม), ข้อมูลไบนารี
 • big5_chinese_ci
  จีน (ตัวเต็ม), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
binary
Binary pseudo charset
 • binary
  ข้อมูลไบนารี
  default
cp1250
Windows Central European
 • cp1250_bin
  ยุโรปกลาง, ข้อมูลไบนารี
 • cp1250_croatian_ci
  โครเอเชีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • cp1250_czech_cs
  เช็ค, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • cp1250_general_ci
  ยุโรปกลาง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • cp1250_polish_ci
  โปแลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
cp1251
Windows Cyrillic
 • cp1251_bin
  ซิริลิค, ข้อมูลไบนารี
 • cp1251_bulgarian_ci
  บัลเกเรีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • cp1251_general_ci
  ซิริลิค, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • cp1251_general_cs
  ซิริลิค, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • cp1251_ukrainian_ci
  ยูเครน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
cp1256
Windows Arabic
 • cp1256_bin
  อารบิค, ข้อมูลไบนารี
 • cp1256_general_ci
  อารบิค, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
cp1257
Windows Baltic
 • cp1257_bin
  บอลติก, ข้อมูลไบนารี
 • cp1257_general_ci
  บอลติก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • cp1257_lithuanian_ci
  ลิธัวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
cp850
DOS West European
 • cp850_bin
  ยุโรปตะวันตก, ข้อมูลไบนารี
 • cp850_general_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
cp852
DOS Central European
 • cp852_bin
  ยุโรปกลาง, ข้อมูลไบนารี
 • cp852_general_ci
  ยุโรปกลาง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
cp866
DOS Russian
 • cp866_bin
  รัสเซีย, ข้อมูลไบนารี
 • cp866_general_ci
  รัสเซีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
cp932
SJIS for Windows Japanese
 • cp932_bin
  ญี่ปุ่น, ข้อมูลไบนารี
 • cp932_japanese_ci
  ญี่ปุ่น, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
dec8
DEC West European
 • dec8_bin
  ยุโรปตะวันตก, ข้อมูลไบนารี
 • dec8_swedish_ci
  สวีเดน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
eucjpms
UJIS for Windows Japanese
 • eucjpms_bin
  ญี่ปุ่น, ข้อมูลไบนารี
 • eucjpms_japanese_ci
  ญี่ปุ่น, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
euckr
EUC-KR Korean
 • euckr_bin
  เกาหลี, ข้อมูลไบนารี
 • euckr_korean_ci
  เกาหลี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
gb18030
China National Standard GB18030
 • gb18030_bin
  จีน, ข้อมูลไบนารี
 • gb18030_chinese_ci
  จีน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • gb18030_unicode_520_ci
  จีน (UCA 5.2.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
gb2312
GB2312 Simplified Chinese
 • gb2312_bin
  จีน (ตัวย่อ), ข้อมูลไบนารี
 • gb2312_chinese_ci
  จีน (ตัวย่อ), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
gbk
GBK Simplified Chinese
 • gbk_bin
  จีน (ตัวย่อ), ข้อมูลไบนารี
 • gbk_chinese_ci
  จีน (ตัวย่อ), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
geostd8
GEOSTD8 Georgian
 • geostd8_bin
  จอร์เจีย, ข้อมูลไบนารี
 • geostd8_general_ci
  จอร์เจีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
greek
ISO 8859-7 Greek
 • greek_bin
  กรีก, ข้อมูลไบนารี
 • greek_general_ci
  กรีก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
hebrew
ISO 8859-8 Hebrew
 • hebrew_bin
  ฮิบรู, ข้อมูลไบนารี
 • hebrew_general_ci
  ฮิบรู, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
hp8
HP West European
 • hp8_bin
  ยุโรปตะวันตก, ข้อมูลไบนารี
 • hp8_english_ci
  อังกฤษ, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
keybcs2
DOS Kamenicky Czech-Slovak
 • keybcs2_bin
  เช็ค-สโลวัก, ข้อมูลไบนารี
 • keybcs2_general_ci
  เช็ค-สโลวัก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
koi8r
KOI8-R Relcom Russian
 • koi8r_bin
  รัสเซีย, ข้อมูลไบนารี
 • koi8r_general_ci
  รัสเซีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
koi8u
KOI8-U Ukrainian
 • koi8u_bin
  ยูเครน, ข้อมูลไบนารี
 • koi8u_general_ci
  ยูเครน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
latin1
cp1252 West European
 • latin1_bin
  ยุโรปตะวันตก, ข้อมูลไบนารี
 • latin1_danish_ci
  เดนมาร์ก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin1_general_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin1_general_cs
  ยุโรปตะวันตก, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin1_german1_ci
  เยอรมัน (เรียงตามพจนานุกรม), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin1_german2_ci
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin1_spanish_ci
  สเปน (ใหม่), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin1_swedish_ci
  สวีเดน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
latin2
ISO 8859-2 Central European
 • latin2_bin
  ยุโรปกลาง, ข้อมูลไบนารี
 • latin2_croatian_ci
  โครเอเชีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin2_czech_cs
  เช็ค, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin2_general_ci
  ยุโรปกลาง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • latin2_hungarian_ci
  ฮังการี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
latin5
ISO 8859-9 Turkish
 • latin5_bin
  ตุรกี, ข้อมูลไบนารี
 • latin5_turkish_ci
  ตุรกี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
latin7
ISO 8859-13 Baltic
 • latin7_bin
  บอลติก, ข้อมูลไบนารี
 • latin7_estonian_cs
  เอสโตเนีย, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • latin7_general_ci
  บอลติก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • latin7_general_cs
  บอลติก, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
macce
Mac Central European
 • macce_bin
  ยุโรปกลาง, ข้อมูลไบนารี
 • macce_general_ci
  ยุโรปกลาง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
macroman
Mac West European
 • macroman_bin
  ยุโรปตะวันตก, ข้อมูลไบนารี
 • macroman_general_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
sjis
Shift-JIS Japanese
 • sjis_bin
  ญี่ปุ่น, ข้อมูลไบนารี
 • sjis_japanese_ci
  ญี่ปุ่น, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
swe7
7bit Swedish
 • swe7_bin
  สวีเดน, ข้อมูลไบนารี
 • swe7_swedish_ci
  สวีเดน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
tis620
TIS620 Thai
 • tis620_bin
  ไทย, ข้อมูลไบนารี
 • tis620_thai_ci
  ไทย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
ucs2
UCS-2 Unicode
 • ucs2_bin
  ยูนิโค้ด, ข้อมูลไบนารี
 • ucs2_croatian_ci
  โครเอเชีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_czech_ci
  เช็ค, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_danish_ci
  เดนมาร์ก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_esperanto_ci
  เอสเปรันโต, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_estonian_ci
  เอสโตเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_general_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • ucs2_general_mysql500_ci
  ยูนิโค้ด (MySQL 5.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_german2_ci
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_hungarian_ci
  ฮังการี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_icelandic_ci
  ไอซ์แลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_latvian_ci
  ลัตเวีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_lithuanian_ci
  ลิธัวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_persian_ci
  เปอร์เซีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_polish_ci
  โปแลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_roman_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_romanian_ci
  โรมาเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_sinhala_ci
  สิงหล, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_slovak_ci
  สโลวัก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_slovenian_ci
  สโลเวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_spanish2_ci
  สเปน (ดั้งเดิม), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_spanish_ci
  สเปน (ใหม่), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_swedish_ci
  สวีเดน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_turkish_ci
  ตุรกี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_unicode_520_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 5.2.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_unicode_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • ucs2_vietnamese_ci
  เวียดนาม, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
ujis
EUC-JP Japanese
 • ujis_bin
  ญี่ปุ่น, ข้อมูลไบนารี
 • ujis_japanese_ci
  ญี่ปุ่น, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
utf16
UTF-16 Unicode
 • utf16_bin
  ยูนิโค้ด, ข้อมูลไบนารี
 • utf16_croatian_ci
  โครเอเชีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_czech_ci
  เช็ค, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_danish_ci
  เดนมาร์ก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_esperanto_ci
  เอสเปรันโต, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_estonian_ci
  เอสโตเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_general_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • utf16_german2_ci
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_hungarian_ci
  ฮังการี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_icelandic_ci
  ไอซ์แลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_latvian_ci
  ลัตเวีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_lithuanian_ci
  ลิธัวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_persian_ci
  เปอร์เซีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_polish_ci
  โปแลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_roman_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_romanian_ci
  โรมาเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_sinhala_ci
  สิงหล, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_slovak_ci
  สโลวัก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_slovenian_ci
  สโลเวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_spanish2_ci
  สเปน (ดั้งเดิม), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_spanish_ci
  สเปน (ใหม่), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_swedish_ci
  สวีเดน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_turkish_ci
  ตุรกี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_unicode_520_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 5.2.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_unicode_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf16_vietnamese_ci
  เวียดนาม, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
utf16le
UTF-16LE Unicode
 • utf16le_bin
  ยูนิโค้ด, ข้อมูลไบนารี
 • utf16le_general_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
utf32
UTF-32 Unicode
 • utf32_bin
  ยูนิโค้ด, ข้อมูลไบนารี
 • utf32_croatian_ci
  โครเอเชีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_czech_ci
  เช็ค, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_danish_ci
  เดนมาร์ก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_esperanto_ci
  เอสเปรันโต, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_estonian_ci
  เอสโตเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_general_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • utf32_german2_ci
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_hungarian_ci
  ฮังการี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_icelandic_ci
  ไอซ์แลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_latvian_ci
  ลัตเวีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_lithuanian_ci
  ลิธัวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_persian_ci
  เปอร์เซีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_polish_ci
  โปแลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_roman_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_romanian_ci
  โรมาเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_sinhala_ci
  สิงหล, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_slovak_ci
  สโลวัก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_slovenian_ci
  สโลเวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_spanish2_ci
  สเปน (ดั้งเดิม), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_spanish_ci
  สเปน (ใหม่), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_swedish_ci
  สวีเดน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_turkish_ci
  ตุรกี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_unicode_520_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 5.2.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_unicode_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf32_vietnamese_ci
  เวียดนาม, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
utf8
UTF-8 Unicode
 • utf8_bin
  ยูนิโค้ด, ข้อมูลไบนารี
 • utf8_croatian_ci
  โครเอเชีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_czech_ci
  เช็ค, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_danish_ci
  เดนมาร์ก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_esperanto_ci
  เอสเปรันโต, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_estonian_ci
  เอสโตเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_general_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • utf8_general_mysql500_ci
  ยูนิโค้ด (MySQL 5.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_german2_ci
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_hungarian_ci
  ฮังการี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_icelandic_ci
  ไอซ์แลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_latvian_ci
  ลัตเวีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_lithuanian_ci
  ลิธัวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_persian_ci
  เปอร์เซีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_polish_ci
  โปแลนด์, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_roman_ci
  ยุโรปตะวันตก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_romanian_ci
  โรมาเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_sinhala_ci
  สิงหล, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_slovak_ci
  สโลวัก, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_slovenian_ci
  สโลเวเนีย, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_spanish2_ci
  สเปน (ดั้งเดิม), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_spanish_ci
  สเปน (ใหม่), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_swedish_ci
  สวีเดน, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_tolower_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_turkish_ci
  ตุรกี, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_unicode_520_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 5.2.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_unicode_ci
  ยูนิโค้ด, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8_vietnamese_ci
  เวียดนาม, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
utf8mb4
UTF-8 Unicode
 • utf8mb4_0900_ai_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
  default
 • utf8mb4_0900_as_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_0900_as_cs
  ยูนิโค้ด (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_0900_bin
  ยูนิโค้ด (UCA 9.0.0), ข้อมูลไบนารี
 • utf8mb4_bin
  ยูนิโค้ด (UCA 4.0.0), ข้อมูลไบนารี
 • utf8mb4_croatian_ci
  โครเอเชีย (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_cs_0900_ai_ci
  เช็ค (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_cs_0900_as_cs
  เช็ค (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_czech_ci
  เช็ค (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_da_0900_ai_ci
  เดนมาร์ก (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_da_0900_as_cs
  เดนมาร์ก (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_danish_ci
  เดนมาร์ก (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์) (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_de_pb_0900_as_cs
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์) (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_eo_0900_ai_ci
  เอสเปรันโต (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_eo_0900_as_cs
  เอสเปรันโต (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_es_0900_ai_ci
  สเปน (ใหม่) (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_es_0900_as_cs
  สเปน (ใหม่) (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_es_trad_0900_ai_ci
  สเปน (ดั้งเดิม) (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_es_trad_0900_as_cs
  สเปน (ดั้งเดิม) (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_esperanto_ci
  เอสเปรันโต (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_estonian_ci
  เอสโตเนีย (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_et_0900_ai_ci
  เอสโตเนีย (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_et_0900_as_cs
  เอสโตเนีย (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_general_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_german2_ci
  เยอรมัน (เรียงตามหนังสือหมายเลขโทรศัพท์) (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_hr_0900_ai_ci
  โครเอเชีย (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_hr_0900_as_cs
  โครเอเชีย (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_hu_0900_ai_ci
  ฮังการี (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_hu_0900_as_cs
  ฮังการี (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_hungarian_ci
  ฮังการี (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_icelandic_ci
  ไอซ์แลนด์ (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_is_0900_ai_ci
  ไอซ์แลนด์ (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_is_0900_as_cs
  ไอซ์แลนด์ (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_ja_0900_as_cs
  ญี่ปุ่น (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks
  ญี่ปุ่น (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่, สนใจการเรียงลำดับตามตัวอักษรคาตาคานะ
 • utf8mb4_la_0900_ai_ci
  ละตินเก่า (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_la_0900_as_cs
  ละตินเก่า (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_latvian_ci
  ลัตเวีย (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_lithuanian_ci
  ลิธัวเนีย (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_lt_0900_ai_ci
  ลิธัวเนีย (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_lt_0900_as_cs
  ลิธัวเนีย (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_lv_0900_ai_ci
  ลัตเวีย (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_lv_0900_as_cs
  ลัตเวีย (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_persian_ci
  เปอร์เซีย (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_pl_0900_ai_ci
  โปแลนด์ (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_pl_0900_as_cs
  โปแลนด์ (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_polish_ci
  โปแลนด์ (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_ro_0900_ai_ci
  โรมาเนีย (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_ro_0900_as_cs
  โรมาเนีย (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_roman_ci
  ยุโรปตะวันตก (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_romanian_ci
  โรมาเนีย (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_ru_0900_ai_ci
  รัสเซีย (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_ru_0900_as_cs
  รัสเซีย (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_sinhala_ci
  สิงหล (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_sk_0900_ai_ci
  สโลวัก (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_sk_0900_as_cs
  สโลวัก (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_sl_0900_ai_ci
  สโลเวเนีย (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_sl_0900_as_cs
  สโลเวเนีย (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_slovak_ci
  สโลวัก (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_slovenian_ci
  สโลเวเนีย (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_spanish2_ci
  สเปน (ดั้งเดิม) (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_spanish_ci
  สเปน (ใหม่) (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_sv_0900_ai_ci
  สวีเดน (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_sv_0900_as_cs
  สวีเดน (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_swedish_ci
  สวีเดน (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_tr_0900_ai_ci
  ตุรกี (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_tr_0900_as_cs
  ตุรกี (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_turkish_ci
  ตุรกี (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_unicode_520_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 5.2.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_unicode_ci
  ยูนิโค้ด (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_vi_0900_ai_ci
  เวียดนาม (UCA 9.0.0), ไม่สนใจสำเนียง, ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_vi_0900_as_cs
  เวียดนาม (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_vietnamese_ci
  เวียดนาม (UCA 4.0.0), ไม่สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่
 • utf8mb4_zh_0900_as_cs
  จีน (UCA 9.0.0), สนใจสำเนียง, สนใจพิมพ์เล็ก-ใหญ่