วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

Binary log

Select binary log to view 2 Files, 7,085 กิโลไบต์
SHOW BINLOG EVENTS LIMIT 0, 25
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Show full queries
Log name ตำแหน่ง Event type Server ID ตำแหน่งเริ่มแรก ข้อมูล
mariadb-bin.000056 4 Format_desc 1 256
Server ver: 10.4.8-MariaDB-1:10.4.8+maria~stretch-log, Binlog ver: 4
mariadb-bin.000056 256 Gtid_list 1 299
[0-1-11902]
mariadb-bin.000056 299 Binlog_checkpoint 1 344
mariadb-bin.000056