Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Nhật ký nhị phân

Chọn nhật ký dạng nhị phân để xem 2 Tập tin, 260.256 B
SHOW BINLOG EVENTS LIMIT 0, 25
Sửa chung dòng ] [ Sửa ] [ Tạo mã PHP ] [ Làm tươi lại ]
Show full queries - »
Tên nhật ký Vị trí Kiểu sự kiện ID máy chủ Vị trí nguyên bản Thông tin
binlog.000005 4 Format_desc 1 124
Server ver: 8.0.18, Binlog ver: 4
binlog.000005 124 Previous_gtids 1 155

binlog.000005 155 Anonymous_Gtid 1 234
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 234 Query 1 305
BEGIN
binlog.000005 305 Table_map 1 372
table_id: 94 (phpmyadmin.pma__recent)
binlog.000005 372 Update_rows 1 1082
table_id: 94 flags: STMT_END_F
binlog.000005 1082 Xid 1 1113
COMMIT /* xid=738 */
binlog.000005 1113 Anonymous_Gtid 1 1190
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 1190 Query 1 1295
create database sku /* xid=1664 */
binlog.000005 1295 Anonymous_Gtid 1 1372
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 1372 Query 1 1545
CREATE DATABASE `paciente` DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci /* xid=2003 */
binlog.000005 1545 Anonymous_Gtid 1 1624
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 1624 Query 1 1695
BEGIN
binlog.000005 1695 Table_map 1 1762
table_id: 94 (phpmyadmin.pma__recent)
binlog.000005 1762 Update_rows 1 2464
table_id: 94 flags: STMT_END_F
binlog.000005 2464 Xid 1 2495
COMMIT /* xid=2107 */
binlog.000005 2495 Anonymous_Gtid 1 2572
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 2572 Query 1 2736
CREATE DATABASE `books` DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci /* xid=2913 */
binlog.000005 2736 Anonymous_Gtid 1 2813
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 2813 Query 1 2930
CREATE DATABASE colegio /* xid=3782 */
binlog.000005 2930 Anonymous_Gtid 1 3009
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 3009 Query 1 3220
use `colegio`; CREATE TABLE colegio_curso(
curso_codigo INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
curso_nivel VARCHAR(50) NOT NULL) /* xid=3810 */
binlog.000005 3220 Anonymous_Gtid 1 3299
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 3299 Query 1 3627
use `colegio`; CREATE TABLE colegio_alumno(
alumno_rut VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
alumno_nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
alumno_edad INT NOT NULL,
codigo_curso INT NOT NULL,
FOREIGN KEY(codigo_curso) REFERENCES colegio_curso(curso_codigo)) /* xid=3828 */
binlog.000005 3627 Anonymous_Gtid 1 3706
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'