วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

Binary log

Select binary log to view 2 Files, 420,481 ไบต์
SHOW BINLOG EVENTS LIMIT 0, 25
Edit inline ] [ แก้ไข ] [ Create PHP code ] [ เรียกใหม่ ]
Show full queries - »
Log name ตำแหน่ง Event type Server ID ตำแหน่งเริ่มแรก ข้อมูล
binlog.000005 4 Format_desc 1 124
Server ver: 8.0.18, Binlog ver: 4
binlog.000005 124 Previous_gtids 1 155

binlog.000005 155 Anonymous_Gtid 1 234
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 234 Query 1 305
BEGIN
binlog.000005 305 Table_map 1 372
table_id: 94 (phpmyadmin.pma__recent)
binlog.000005 372 Update_rows 1 1082
table_id: 94 flags: STMT_END_F
binlog.000005 1082 Xid 1 1113
COMMIT /* xid=738 */
binlog.000005 1113 Anonymous_Gtid 1 1190
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 1190 Query 1 1295
create database sku /* xid=1664 */
binlog.000005 1295 Anonymous_Gtid 1 1372
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 1372 Query 1 1545
CREATE DATABASE `paciente` DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci /* xid=2003 */
binlog.000005 1545 Anonymous_Gtid 1 1624
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 1624 Query 1 1695
BEGIN
binlog.000005 1695 Table_map 1 1762
table_id: 94 (phpmyadmin.pma__recent)
binlog.000005 1762 Update_rows 1 2464
table_id: 94 flags: STMT_END_F
binlog.000005 2464 Xid 1 2495
COMMIT /* xid=2107 */
binlog.000005 2495 Anonymous_Gtid 1 2572
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 2572 Query 1 2736
CREATE DATABASE `books` DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci /* xid=2913 */
binlog.000005 2736 Anonymous_Gtid 1 2813
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 2813 Query 1 2930
CREATE DATABASE colegio /* xid=3782 */
binlog.000005 2930 Anonymous_Gtid 1 3009
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 3009 Query 1 3220
use `colegio`; CREATE TABLE colegio_curso(
curso_codigo INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
curso_nivel VARCHAR(50) NOT NULL) /* xid=3810 */
binlog.000005 3220 Anonymous_Gtid 1 3299
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'
binlog.000005 3299 Query 1 3627
use `colegio`; CREATE TABLE colegio_alumno(
alumno_rut VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
alumno_nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
alumno_edad INT NOT NULL,
codigo_curso INT NOT NULL,
FOREIGN KEY(codigo_curso) REFERENCES colegio_curso(curso_codigo)) /* xid=3828 */
binlog.000005 3627 Anonymous_Gtid 1 3706
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'