วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
นำเข้า
Settings will be imported from your browser's local storage.
Saved on: @DATE@


ส่งออก


การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลของเบราเซอร์ภายในเครื่องของคุณ
ถ้ามีการตั้งค่าอยู่แล้วจะถูกเขียนทับ!

รีเซ็ต
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณและเรียกคืนเป็นค่าเริ่มต้น