Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Các mặc định nhập vào
Tùy chỉnh các tùy chọn nhập dữ liệu vào mặc định
Các mặc định nhập vào
Định dạng mặc định; cần nhận thức rằng danh sách này còn phụ tuộc vào vị trí (cơ sở dữ liệu, bảng) và chỉ SQL là luôn khả dụng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Cho phép ngắt nhập khẩu trong trường hợp văn lệnh dò thấy nó bị đóng vì giới hạn thời gian. Việc náy có lẽ tốt trong trường hợp bạn muốn nhập một tập tin có kích cỡ lớn, tuy nhiên nó có thể làm hỏng các giao dịch. Phục hồi lại giá trị mặc định
Số lượng câu truy vấn được bỏ qua tính từ khởi đầu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Uncheck the checkbox to disable drag and drop import Phục hồi lại giá trị mặc định
SQL
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
SQL
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
CSV
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
CSV
CSV
Cập nhật dữ liệu khi các khóa trùng lắp được tìm thấy trong nhập vào Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
CSV dùng LOAD DATA
Cập nhật dữ liệu khi các khóa trùng lắp được tìm thấy trong nhập vào Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
OpenDocument
Các tùy chọn tùy thích mặc định.
OpenDocument
Bảng tính OpenDocument
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định
Phục hồi lại giá trị mặc định