Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Cấu trúc cơ sở dữ liệu
Chọn chi tết nào sẽ được hiển thị trong cấu trúc cơ sở dữ liệu (danh sách các bảng).
Cấu trúc cơ sở dữ liệu
Tài liệu Show or hide a column displaying the charset for all tables. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày ghi chú cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày dấu thời gian Tạo cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày dấu thời gian cập nhật lần cuối cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày dấu thời gian kiểm tra lần cuối cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Bộ lọc
Bảng Tăng dần Giảm dần Hành động Hàng Chỉ là ước đoán. Bấm vào số để nhận được số lượng chính xác. Xem FAQ 3.11. Kiểu Bảng mã đối chiếu Kích thước Tổng chi phí
fa   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm Chèn Chèn Rỗng Rỗng Xóa Xóa 1.258 InnoDB utf8_general_ci 160,0 KiB -
megye   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm Chèn Chèn Rỗng Rỗng Xóa Xóa 19 InnoDB utf8_general_ci 16,0 KiB -
2 bảng Tổng 1.277 InnoDB latin1_swedish_ci 176,0 KiB 0 B
Lưu mục đã chọn

Từ điển dữ liệu Từ điển dữ liệu

Create new table Create new table