Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Cấu trúc cơ sở dữ liệu
Chọn chi tết nào sẽ được hiển thị trong cấu trúc cơ sở dữ liệu (danh sách các bảng).
Cấu trúc cơ sở dữ liệu
Tài liệu Show or hide a column displaying the charset for all tables. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày ghi chú cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày dấu thời gian Tạo cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày dấu thời gian cập nhật lần cuối cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Hiển thị hay ẩn các cột trình bày dấu thời gian kiểm tra lần cuối cho mọi bảng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Bộ lọc
Bảng Tăng dần Giảm dần Hành động Hàng Chỉ là ước đoán. Bấm vào số để nhận được số lượng chính xác. Xem FAQ 3.11. Kiểu Bảng mã đối chiếu
accounts   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
cond_instances   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
data_locks   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 99.999 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
data_lock_waits   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 99.999 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_account_by_error   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 587.904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_host_by_error   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 587.904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_thread_by_error   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1.175.808 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_user_by_error   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 587.904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_global_by_error   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 4.593 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_current   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_history   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 2.560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_history_long   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 10.000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_account_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 22.400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_host_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 22.400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_thread_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 44.800 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_user_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 22.400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_global_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 175 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_current   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 2.560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_histogram_by_digest   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 10.000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_histogram_global   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 450 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_history   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 2.560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_history_long   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 10.000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_account_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 27.904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_digest   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 10.000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_host_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 27.904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_program   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1.024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_thread_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 55.808 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_user_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 27.904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_global_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 218 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_current   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_history   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 2.560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_history_long   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 10.000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_account_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_host_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_thread_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_user_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_global_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_current   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1.536 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_history   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 2.560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_history_long   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 10.000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_account_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 70.912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_host_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 70.912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_instance   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 11.776 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_thread_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 141.824 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_user_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 70.912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_global_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 554 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_instances   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 4.096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_summary_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 80 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_summary_by_instance   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 4.096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
global_status   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 242 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
global_variables   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
hosts   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
host_cache   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 279 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
keyring_keys   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 96 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
log_status   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_account_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 57.600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_host_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 57.600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_thread_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 115.200 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_user_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 57.600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_global_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 450 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
metadata_locks   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1.024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
mutex_instances   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 4.096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
objects_summary_global_by_type   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 5.120 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
performance_timers   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 4 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
persisted_variables   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
prepared_statements_instances   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_configuration   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_filters   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_global_filters   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status_by_coordinator   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status_by_worker   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 8.192 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_connection_configuration   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_connection_status   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_group_members   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_group_member_stats   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
rwlock_instances   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 3.072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
session_account_connect_attrs   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 131.072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
session_connect_attrs   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 131.072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
session_status   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 242 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
session_variables   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_actors   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_consumers   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 15 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_instruments   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1.399 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_objects   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_threads   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 100 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_instances   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_summary_by_event_name   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 10 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_summary_by_instance   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_account   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 30.976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_host   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 30.976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_thread   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 61.952 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_user   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 30.976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_handles   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 1.024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_io_waits_summary_by_index_usage   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 8.192 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_io_waits_summary_by_table   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 4.096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_lock_waits_summary_by_table   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 4.096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
threads   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
users   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
user_defined_functions   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 5 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
user_variables_by_thread   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 2.560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
variables_by_thread   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 151.296 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
variables_info   Duyệt Duyệt Cấu trúc Cấu trúc Tìm kiếm Tìm kiếm 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
103 bảng Tổng 4.753.501 InnoDB utf8_general_ci
Lưu mục đã chọn

Từ điển dữ liệu Từ điển dữ liệu