วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
โครงสร้างฐานข้อมูล
Choose which details to show in the database structure (list of tables).
โครงสร้างฐานข้อมูล
เอกสารประกอบ Show or hide a column displaying the charset for all tables. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Show or hide a column displaying the comments for all tables. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Show or hide a column displaying the Creation timestamp for all tables. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Show or hide a column displaying the Last update timestamp for all tables. คืนค่าเดิม
เอกสารประกอบ Show or hide a column displaying the Last check timestamp for all tables. คืนค่าเดิม
ตัวกรอง
ตาราง น้อยไปมาก มากไปน้อย กระทำการ แถว May be approximate. Click on the number to get the exact count. See FAQ 3.11. ชนิด การตรวจทาน
accounts   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
cond_instances   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
data_locks   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 99,999 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
data_lock_waits   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 99,999 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_account_by_error   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 587,904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_host_by_error   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 587,904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_thread_by_error   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1,175,808 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_by_user_by_error   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 587,904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_errors_summary_global_by_error   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 4,593 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_current   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_history   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 2,560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_history_long   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_account_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 22,400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_host_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 22,400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_thread_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 44,800 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_by_user_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 22,400 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_stages_summary_global_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 175 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_current   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 2,560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_histogram_by_digest   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_histogram_global   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 450 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_history   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 2,560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_history_long   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_account_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 27,904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_digest   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_host_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 27,904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_program   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1,024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_thread_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 55,808 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_by_user_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 27,904 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_statements_summary_global_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 218 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_current   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_history   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 2,560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_history_long   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_account_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_host_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_thread_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_by_user_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_transactions_summary_global_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_current   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1,536 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_history   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 2,560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_history_long   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 10,000 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_account_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 70,912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_host_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 70,912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_instance   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 9,728 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_thread_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 141,824 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_by_user_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 70,912 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
events_waits_summary_global_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 554 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_instances   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 4,096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_summary_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 80 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
file_summary_by_instance   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 4,096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
global_status   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 242 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
global_variables   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
hosts   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
host_cache   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 279 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
keyring_keys   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 96 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
log_status   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_account_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 57,600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_host_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 57,600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_thread_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 115,200 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_by_user_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 57,600 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
memory_summary_global_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 450 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
metadata_locks   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1,024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
mutex_instances   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 3,072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
objects_summary_global_by_type   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 5,120 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
performance_timers   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 4 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
persisted_variables   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
prepared_statements_instances   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1,024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_configuration   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_filters   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_global_filters   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status_by_coordinator   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_applier_status_by_worker   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 8,192 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_connection_configuration   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_connection_status   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_group_members   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
replication_group_member_stats   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 0 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
rwlock_instances   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 2,048 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
session_account_connect_attrs   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 131,072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
session_connect_attrs   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 131,072 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_bin
session_status   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 242 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
session_variables   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_actors   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_consumers   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 15 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_instruments   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1,399 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_objects   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
setup_threads   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 100 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_instances   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_summary_by_event_name   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 10 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
socket_summary_by_instance   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_account   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 30,976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_host   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 30,976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_thread   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 61,952 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
status_by_user   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 30,976 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_handles   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 1,024 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_io_waits_summary_by_index_usage   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 8,192 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_io_waits_summary_by_table   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 4,096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
table_lock_waits_summary_by_table   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 4,096 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
threads   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 256 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
users   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 128 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
user_defined_functions   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 5 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
user_variables_by_thread   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 2,560 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
variables_by_thread   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 151,296 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
variables_info   เปิดดู เปิดดู โครงสร้าง โครงสร้าง ค้นหา ค้นหา 591 PERFORMANCE_SCHEMA utf8mb4_0900_ai_ci
103 ตาราง ผลรวม 4,750,429 InnoDB utf8_general_ci
ทำกับที่เลือก:

Data dictionary Data dictionary