Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Truy vấn SQL
Các cài đặt các truy vấn.
Truy vấn SQL
Tài liệu Định nghĩa xem các truy vấn SQL được tạo bởi phpMyAdmin có nên được hiển thị hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Có nên hiện cảnh báo ("Bạn có thực sự chắc là muốn...") khi bạn chuẩn bị mất dữ liệu hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Bao nhiêu truy vấn sẽ được lưu giữ trong lịch sử Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Nếu bật, phpMyAdmin sẽ tiếp tục thực hiện các truy vấn ngay cả khi một trong số các truy vấn gặp lỗi. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Số lượng các ký tự tối đa được dùng khi một truy vấn SQL được trưng bày. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Định nghĩa xem hộp truy vấn có ở lại trên màn hình sau khi đã được gửi đi hay không. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Dùng bộ biên soạn thân thiện người dùng để sửa truy vấn SQL (CodeMirror) có tô sáng cú pháp và số của dòng. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tìm bất kỳ lỗi nào trong truy vấn trước khi thực thi nó. Cần bật CodeMirror. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Tự hoàn thiện nốt từ cho tên bảng và cột trong truy vấn SQL. Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Giá trị mặc định cho dấu kiểm kiểm khóa ngoại cho một số truy vấn. Phục hồi lại giá trị mặc định
Hộp truy vấn SQL
Tùy chỉnh liên kết hiện trong hộp Truy vấn SQL.
Hộp truy vấn SQL
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Tài liệu Phục hồi lại giá trị mặc định
Chạy (các) truy vấn SQL trên cơ sở dữ liệu TlapaleriaMalfoy: Tài liệu