วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace จำนวน Time taken
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
  ผู้ใช้มีสิทธิเข้าถึงฐานข้อมูล "sakila"
ชื่อผู้ใช้ Host name ชนิด สิทธิ มอบสิทธิ กระทำการ
debian-sys-maint localhost โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root 127.0.0.1 โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root 192.168.30.% โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root ::1 โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root demo-mariadb โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root localhost โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก: