Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Create new table Create new table
Đổi tên cơ sở dữ liệu thành Đổi tên cơ sở dữ liệu thành
Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu
Chép cơ sở dữ liệu sang Chép cơ sở dữ liệu sang
Bảng mã đối chiếu Bảng mã đối chiếu