Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:

Sự kiện Sự kiện Tài liệu

Ở đây không có sự kiện nào để trình bày.
Tên Tình trạng Kiểu
Các trạng thái lịch biểu sự kiện
index.php?route=/sql&db=table&goto=index.php%3Froute%3D%2Fdatabase%2Fevents%26db%3Dtable%26lang%3Dvi&sql_query=SET+GLOBAL+event_scheduler%3D%22ON%22&lang=vi
BẬT
 
index.php?route=/sql&db=table&goto=index.php%3Froute%3D%2Fdatabase%2Fevents%26db%3Dtable%26lang%3Dvi&sql_query=SET+GLOBAL+event_scheduler%3D%22OFF%22&lang=vi
TẮT
Functions.slidingMessage(data.sql_query); ltr