วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

เหตุการณ์ เหตุการณ์ เอกสารประกอบ

ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ
ชื่อ สถานะ ชนิด
Event scheduler status
index.php?route=/sql&db=superpos&goto=index.php%3Froute%3D%2Fdatabase%2Fevents%26db%3Dsuperpos%26lang%3Dth&sql_query=SET+GLOBAL+event_scheduler%3D%22ON%22&lang=th
เปิด
 
index.php?route=/sql&db=superpos&goto=index.php%3Froute%3D%2Fdatabase%2Fevents%26db%3Dsuperpos%26lang%3Dth&sql_query=SET+GLOBAL+event_scheduler%3D%22OFF%22&lang=th
ปิด
Functions.slidingMessage(data.sql_query); ltr